Társaság a Közszolgálati Rádióért

 

Lakat a Magyar Rádión

Részlet egy elnöki utasításból

Az adatvédelmi biztos vizsgálatát kéri a Társaság a Közszolgálati Rádióért civil szerveződés

Az adatvédelmi biztos felszólította az elnököt a törvénysértés megszüntetésére


A demokrácia, a jogállamiság egyik jellemzője a közpénzek elköltésének áttekinthetősége és nyilvánossága. Ezt szolgálják különböző törvények; közülük a legfontosabb az 1992. évi LXIII. törvény, amely a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szól. Mivel a közpénzből gazdálkodó szervezeteknek - a közintézményeknek - e törvény alapján kellett szabályozniuk a saját tevékenységüket, a Magyar Rádió elnöke is alkotott egy utasítást. Egy olyat, amely ki is egészíti az eredeti törvényt.

A következő táblázat bal oldalán az eredeti törvény egyik részlete olvasható, a jobb oldalán a Such György-féle 11/2008. sz. MR zrt. elnöki utasítás egyik részlete (pirossal kiemelés tőlünk).

 

Az (1) bekezdésben említetteknek lehetővé kell tenniük, hogy a kezelésükben lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse, kivéve, ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította, illetve ha az nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján minősített adat, továbbá, ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot - az adatfajták meghatározásával - törvény
 

a) honvédelmi;

b) nemzetbiztonsági;

c) bűnüldözési vagy bűnmegelőzési;

d) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;

e) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra;

f) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza.

 

     Az MR-nek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatokat bárki megismerhesse, kivéve, ha az adott törvény alapján az arra jogosult szerv állam vagy szolgálati titokká nyilvánította, illetve ha az nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján minősített adat, továbbá ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot - az adatfajták meghatározásával - törvény

  • honvédelmi;
  • nemzetbiztonsági;
  • bűnüldözési vagy bűnmegelőzési;
  • központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;
  • külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra;
  • bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza;
  • az MR  elnöke adatzárolást rendel el.

 

Mivel nem ez az első eset, hogy Such György álláspontja szerint csak az és csak úgy lehet nyilvános, ahogy azt ő elképzeli, ismét vizsgálatot kértünk.


Adatvédelmi Biztos Irodája
Budapest
Nádor utca 22.
1051

Szabó Máté
az adatvédelmi biztos jogkörében eljáró
állampolgári jogok országgyűlési biztosa

részére

Tisztelt Szabó Máté Úr!

 Az 1992. évi LXIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi ügyekben panaszt terjesztünk elő, és kérjük az adatvédelmi biztos állásfoglalását.

 

      1.     

     A Magyar Rádió zrt. elnöke által készített, "A közérdekű adatszolgáltatás eljárási szabályairól" szóló 11/2008. számú utasításának V. rész 2. pontja alapján "az MR elnöke adatzárolást rendelhet el" a kezelésében lévő közérdekű adatok tekintetében.

Álláspontunk szerint ez a kitétel nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, tekintettel arra, hogy olyan hatáskört kíván gyakorolni a Magyar Rádió elnöke, amelyre vonatkozóan törvényi felhatalmazása nincs. Az elnöki utasításban az elnök sem az adatzárolás elrendelésének módjára, sem annak lehetőségére nem jelölt meg feltételeket, így mindenképpen aggályosnak tartjuk, hogy saját hatáskörben rendelkezhet közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala tekintetében.

Kérjük, vizsgálja meg a mellékelten csatolt irat alapján, hogy az általunk megjelölt kitétel mennyiben felel meg a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalához fűződő alkotmányos jogok gyakorlására vonatkozó igény érvényesíthetősége jogszabályi garanciájának, illetve a korlátozás megfelel-e bármely jogszabályi rendelkezésnek.

2. 

A Magyar Rádió zrt. az elmúlt időszakban több olyan szerződést kötött, amely az ún. üvegzseb törvény (2003. évi XXIV. törvény) hatálya alá tartozik, mivel az meghaladja az ötmillió forintos szerződési értéket. A jogszabály tételesen kötelezi a szerződést kötő Magyar Rádió zrt.-t arra, hogy az ilyen szerződéseket a honlapján kell nyilvánosságra hozni.

Az ezzel kapcsolatos álláspontunk nyilvánosságra került, amelyre a Magyar Rádió  zrt kommunikációs igazgatója a mellékelt dokumentum szerint azt nyilatkozta, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró, a szerződés valamennyi fontos adatát tartalmazó szerződés a Közbeszerzési Értesítőben, illetve az Európai Unió Hivatalos Lapjában is megjelent.

Álláspontunk szerint a Közbeszerzési Értesítőben, valamint az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel nem tekinthető a 2003. évi XXIV. törvény 15/B § (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítésének, mivel az a honlapon történő közzétételt írja elő. A www.radio.hu honlapon egyébként szerepelnek bizonyos szerződések, az ott lévő táblázatnak azonban nem az a címe, hogy "Egyes, 2008. után kötött szerződések", hanem az, hogy "Az MR 2008. január 1. után kötött, 5 millió forintot meghaladó szerződései".

Kérjük arra irányuló vizsgálatát, hogy a Magyar Rádió zrt által meghatározott nyilvánosságra hozatal megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, továbbá a Magyar Rádió zrt-nek van-e jogszabályi lehetősége arra, hogy korlátozás vagy tiltás alá nem eső szerződések tekintetében a nyilvánosságra hozatali kötelezettségét nem teljes körűen teljesítse a honlapján.

3.

A Magyar Rádió egyes működési feltételeire vonatkozó, 1996. évi I. törvény 27. §-a alapján

 (1) A közszolgálati műsorszolgáltató a tevékenysége során birtokába került kulturális értékek és történelmi jelentőségû dokumentumok tartós megőrzésérõl archívumában gondoskodik, azokat szakszerűen összegyűjti, tárolja, gondozza.

(2) Az archiválás szabályait és feltételeit, a hasznosítás módját a kuratórium a Testülettel egyetértésben külön szabályzatban állapítja meg.

A Magyar Rádió zrt több pályázati forrást vett igénybe annak érdekében, hogy az archivált kulturális értékek, dokumentumok digitális formában is archiválódjanak, továbbá, hogy a saját - szintén közpénzből működtetett - honlapján elérhetővé váljanak. Többek között az NKA pályázatán 4 millió forintos támogatást nyert el arra a célra, hogy a kortárs magyar zeneszerzők internetes gyűjteményét készítse el.

Álláspontunk szerint ebből egyértelműen következik, hogy nem elegendő az internetes gyűjteményeket csupán elkészíteni, hanem a folyamatos és nyilvános elérést is biztosítani kell. A Magyar Rádió honlapján azonban tavaly augusztus óta a mai napig nem hozzáférhetőek a jelenlegi elnök hivatalba lépése előtt elkészült, korábban már nyilvánosságra hozott  gyűjtemények és egyéb internetes dokumentumok, holott arra személyes adat, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott tiltás miatti zárolásra nincs lehetőség.

Egyebek között nem hozzáférhető

- a Magyar Rádió első 75 évét részletesen ismertető honlap-rész (helyette mindössze 8 mondat olvasható a Magyar Rádió történelméről, amiből 4 sor a televízióról szól);

- a Magyar Rádió teljes archívumából válogató, tematikus "Kincsestár" gyűjtemény;

- a "Digitális archívum" című összeállítás;

- a Magyar Rádió művészeti tevékenységét bemutató, nemzetközi díjat nyert "Fülemile";

- az Európán kívüli országok, népek kultúráját részletesen elemző, nívódíjas "Világvevő", stb.

Részlet a Kincsestár egyik méltatásából

Mindezek alapján kérjük a vizsgálatát az alábbiak szerint:

- közérdekű adatnak minősülnek-e a közszolgálati műsorszolgáltató tevékenysége során birtokába került kulturális értékek, történelmi és közéleti jelentőségű dokumentumok;

- amennyiben támogatási szerződés kötelezi a Magyar Rádió zrt.-t bármely archivált gyűjtemény folyamatos nyilvánosságra hozatalára, van-e jogszabályi felhatalmazása arra, hogy ennek ne tegyen eleget. Tekintettel arra, hogy az NKA, illetve egyéb támogatási forrásra utaló szerződésekhez nem férhetünk hozzá, amennyiben a vizsgálathoz szükséges, kérjük ennek az Ön részéről történő beszerzését, vizsgálatát.

Kérjük továbbá állásfoglalását abban a tekintetben, hogy milyen jogszabályi lehetősége van a közvélemény érdeklődő rétegének arra, hogy ezekhez az információkhoz ne csak kérésre, hanem egyéb módon - pl. létező, de zárolt, korábban már szerzői jogilag teljességgel rendezett és nyilvános  internet-oldalakon -  hozzáférjen, különös tekintettel arra a tényre, hogy állami forrásból származó külön összegek kerültek a Magyar Rádióhoz azért, hogy a nyilvánosságra hozatal internetes úton és az érdeklődő számára díjfizetési kötelezettség nélkül megvalósuljon.

Ismételten hivatkozunk a jelen levelünk 1. pontja szerinti, elnöki utasításban meghatározott kitételre, amely szerint az MR elnöke adatzárolást rendelhet el, így különösen aggályosnak tartjuk a közpénzből finanszírozott, közfeladatot ellátó szervezet nyilvánosság felé történő hozzáállását.

 

Mellékelten csatoljuk:

      A 11/2008. sz. MR zrt elnöki utasítást;

      a Kreatív Online c. internetes folyóirat hivatkozott cikkét;

     a Társaság a Közszolgálati Rádióért civil szerveződés működési szabályzatát.

    

Tisztelt Szabó Máté Úr!

Jelen levelünket társaságunk alapelveinek betartásával nyilvánosságra fogjuk hozni.

Amennyiben további információkra van szüksége, engedje meg, hogy megtisztelő figyelmébe ajánljuk a www.takrad.hu honlap vonatkozó publikációit, illetve bármikor készségesen állunk az Ön  rendelkezésére.

Budapest, 2008. szeptember 29.

 

Tisztelettel:

a Társaság a Közszolgálati Rádióért civil szerveződés képviseletében:

dr. Kisari Éva          

Jelen levelünket tájékoztatásként és felhasználási joggal kapja:

az Állami Számvevőszék, az Európai Műsorszórók Egyesülete (EBU), a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriuma elnöksége, a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriuma valamennyi tagja, a Magyar Rádió Közalapítvány Ellenőrző Testülete, a Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezete, a Magyar Rádió Üzemi Tanácsa, a Magyar Rádió valamennyi szakszervezete, a sajtó, az iwiw közössége, több, a médiával foglalkozó internetes fórum és blog, valamint magánszemélyek.


Levelünk elküldése után választotta meg az országgyűlés az adatvédelmi biztost. A válaszlevél 2009. március 18-án érkezett meg (a kiemelések tőlünk):

Ügyszám: 1513/P/2008-3.
Ügyintéző: dr. Polefkó Patrik
Tel.: 475-7144
Dr. Kisari Éva részére

Társaság a Közszolgálati Rádióért

takrad@lajt.hu

Tisztelt Hölgyem!

A Társaság a Közszolgálati Rádióért nevű civil szervezet képviseletében benyújtott panaszában kifogásolta, hogy a Magyar Rádió Zrt. (MR) közérdekű adatszolgáltatási, illetve elektronikus közzétételi gyakorlata nem felel meg mindenben a jogszabályi követelményeknek. Kialakított álláspontomról az alábbiak szerint tájékoztatom:

1. Panaszának első része szerint a 11/2008. számú elnöki utasítás azon kitétele (V. rész 2. pont), mely szerint az MR elnöke adatzárolást rendelhet el, jogellenesen korlátozza a közérdekű adatok megismerésének lehetőségét.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 19. § (3) bekezdése meghatározza, hogy a közérdekű adatok nyilvánosságát mely esetekben és milyen okokkal korlátozhatja valamely törvényi rendelkezés. Az elnöki utasítás kifogásolt pontja megismétli e szakaszt, és kiegészíti az Ön által is kifogásolt ponttal. Az Avtv. alapján azonban ilyesfajta korlátozást egyedül törvény tehet lehetővé. Jelenleg ilyen törvényi szabály a hatályos magyar joganyagban nincs,  MR elnöki utasításban pedig nem lehet ilyen felhatalmazást adni.

Az Avtv. az ún. döntést megalapozó adatok nyilvánosságának megítélése kapcsán biztosít széleskörű mérlegelési lehetőséget a szerv vezetőjének - de még ezt is a törvényben meghatározott szempontok alapján.

Egyértelmű tehát, hogy az utasítás Ön által kifogásolt pontja valóban jogellenes korlátozást jelent, ezért felszólítom az MR elnökét, hogy az utasítás ezen pontját törölje.

2. Panaszának másik része arra vonatkozott, hogy az MR jogszabályi kötelezettsége ellenére sem teszi közzé a honlapján az általa megkötött 5 millió forintot meghaladó szerződéseit. Egyetértek azzal az állásponttal, hogy jóllehet e szerződések fontos adatai a Közbeszerzési Értesítőben, valamint az Európai Unió Hivatalos Lapjában is megjelentek, az MR-t  közzétételi kötelezettség terheli. Ugyanis az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (Eitv.) 3. §-a alapján az MR-nek mint jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó szervnek kötelessége, hogy a tevékenységére vonatkozó közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat választása szerint saját vagy a felügyeletét ellátó szerv honlapján bárki számára elérhetővé tegye.

E közzétételi kötelezettségtől függetlenül az, hogy az MR-nek az Avtv. 19. §-a alapján bármely általa megkötött szerződésről - az összeghatártól függetlenül - kérésre információt kell szolgáltatnia, illetve ha ezt igénylik, arról másolatot kell adnia. Kivételt képezhetnek ez alól az üzleti titkok, illetve a döntés-előkészítő dokumentumok.

Megvizsgálva az MR honlapját megállapítottam, hogy az valóban nem felel meg az Eitv-ben foglaltaknak, ezért ez ügyben is megkeresem az MR elnökét.

3. Panaszának harmadik részében azt kifogásolta, hogy az MR által archivált kulturális tartalmak a korábbiaktól eltérően jelenleg nem hozzáférhetőek a nyilvánosság számára, holott ezek elzárására Ön szerint nincs lehetőség. A Médiatv. 27. §-a valóban a közszolgálati műsorszolgáltató kötelezettségévé teszi, hogy a birtokába került kulturális értékek tartós megőrzéséről archívumban gondoskodjon.

Ez a feladat az Avtv. fogalom-rendszerében jogszabályban meghatározott közfeladatnak minősül, így az ezzel kapcsolatos adatok közérdekű adatként nyilvánosak. Ugyanakkor a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény jogi védelem alá helyezi egyebek mellett az irodalmi pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai műveket, a zeneműveket, a rádiójátékokat. Az MR archívumában található felvételek, tartalmak nyilvánossága ügyében e két jogszabály rendelkezéseire tekintettel további vizsgálatot kívánok folytatni.  Ennek eredményeiről természetesen tájékoztatom majd.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásomat megküldtem a Magyar Rádió elnökének is.

Budapest, 2009. március

 Üdvözlettel:

Dr. Jóri András


Társaság a Közszolgálati Rádióért