Társaság a Közszolgálati Rádióért

 

Megszólalásról letiltottak és a jó erkölcsbe való ütközés

Az utóbbi hónapokban úgy gondoltuk, hogy megvárjuk, amíg a hivatalos ügyeink lezajlanak. Noha már néhány esetben közeledik a végeredmény, mégsem akarunk tovább várni. Az alábbiakban néhány figyelemre méltó - és persze kellőképpen rejtélyes - új dokumentumot teszünk közzé.


Nyílt levél a Magyar Rádió elnökének (Forrás: Élet és Irodalom)

A Magyar Rádió Közalapítvány 2008. decemberi határozata a Magyar Rádió elnöke szerződésének felülvizsgálatáról (Forrás: www.mrka.hu)

A Magyar Rádió Közalapítvány 2009. februári határozata a Magyar Rádió elnöke megbízási szerződéséről (Forrás: www.mrka.hu)

A Magyar Rádió Közalapítvány Ellenőrző Testületének 2009. februári ügydöntő határozata (részletek) (Forrás: www.mrka.hu)


Báron György, Körösi Zoltán és Victor Máté levele

Magyar Rádió Zrt                                

Such György Elnök Úr részére                               Budapest, 2009 02 03

Tisztelt Elnök Úr!

A Bartók Rádió adófőszerkesztője valamint a Kossuth Rádió Kulturális Szerkesztőségének vezetője a heti szerkesztőségi értekezleteken Elnök Úrnak azt a kérését/utasítását ismertette, hogy jelen levél aláíróit a Magyar Rádió kulturális műsoraiban ne szólaltassák meg. Mivel semmi okunk feltételezni, hogy a közszolgálati rádióban formális vagy informális tiltólisták lennének, s hogy az intézmény felelős vezetője alkotmányellenes diszkriminációra buzdítaná munkatársait, úgy véljük, hogy a két értekezleten egybehangzóan elhangzottak pusztán félreértésből fakadnak. Megnyugtató volna ezért, ha Elnök Úr egyértelműen leszögezné, hogy ilyen tartalmú utasítás semmilyen formában nem hangzott el.

 Tisztelettel

Báron György
Egyetemi tanár
A MUOSZ Film- és Tévékritikus Szakosztályának Elnöke

Kőrösi Zoltán
Író
A Litera.hu főszerkesztője

Victor Máté
Zeneszerző
A Magyar Zenei Tanács elnöke 


Elnökségi határozat EH 53/2008 (12. 18.) az MR zrt. elnökének szerződéséről

A Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriumának elnöksége áttekintette és megtárgyalta a dr. Such György MR zrt.-elnökkel 2006. 07. 26-án kötött megbízási szerződést és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat. Az elnökség álláspontja szerint a fenti szerződéses jogviszonyban nem kellő mértékben érvényesülnek az MRKA és az MR zrt. érdekei és jogai; valamint jogi és értelmezési aggályok merültek fel. Emiatt, továbbá a külső gazdasági körülményekben előállt változások okán, az elnökség szükségesnek tartja a szerződés módosítását. Ennek érdekében felhatalmazást ad a kuratórium elnökének és elnökhelyettesének, hogy további két jogi szakvélemény bekérését követően - egy esetleges per megelőzése érdekében - egyeztetést folytasson dr. Such Györggyel. igen: 13 nem: 0 tartózkodott: 1


Elnökségi határozat EH 4/2009 (02. 12.) a MR zrt.-elnök megbízási szerződéséről

Az MRKA elnöksége - több jogi szakvélemény kikérésével - megvizsgálta Dr. Such György és a Magyar Rádió Közalapítvány (a továbbiakban: MRKA) között 2006. július 26. napján megkötött megbízási szerződést, valamint annak összes kiegészítését.
A fenti vizsgálat során megállapíthatóvá vált, hogy a szerződés 7. pontja, illetve a szerződés kiegészítése nem egyértelmű, továbbá felmerülhet, hogy a szerződés jó erkölcsbe ütközik, illetve a médiatörvény rendelkezéseibe ütközés esetén semmis, tehát érvénytelen, végezetül ezen rendelkezéseinek végrehajtása az MRKA jelenlegi elnöksége számára vállalhatatlan. Az MRKA elnökség tagjai a fenti indokok alapján, arra is figyelemmel, hogy nincs nézetazonosság közöttük a tekintetben, hogy mely elnökségi tag milyen szempontból találta aggályosnak a szerződésnek a Magyar Rádió zrt. elnöke premizálására vonatkozó részét, a megoldás érdekében döntött az alábbiakról:
Az elnökség felhatalmazza a kuratórium elnökét és elnökhelyettesét, hogy haladéktalanul kezdjék meg Dr. Such György elnökkel a peren kívüli egyeztetést a megbízási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását illetően, a módosítás szüntesse meg az elnökség által aggályosnak tartott pontokat és mindenben feleljen meg a hatályos jogszabályoknak, valamint vegye tekintetbe a felek méltányolható érdekeit. (határidő: 2009. február 20.)
Az MRKA elnöksége ugyanakkor (összhangban a Dr. Such György elnök tevékenységét korábban támogató döntéseivel) hangsúlyozza, hogy az elért szakmai és gazdasági eredményei alapján indokoltnak tart az elnök részére jogszerű és méltányos emelt díjazást, ennek mértékéről a 2008. évi mérleg elfogadását követően dönt először. igen: 14 nem: 0 tartózkodott: 0


1/2009 (02. 19.) sz. MRKA ET ügydöntő határozat (részletek)

A testület tudomásul veszi (...) (az) EH 4/2009 (02. 12.) számú határozatot az MR zrt.-elnök megbízási szerződéséről. A Testület ezen határozat tudomásul vételével egyidejűleg kifejezi azon reményét, hogy a határozattal érintett rendezetlen kérdéskör megoldatlansága nem vált ki működési zavarokat az MR zrt. tevékenységében. Felkéri ezért az elnökség az érintett feleket, hogy mindenképpen törekedjenek a probléma végleges, megnyugtató, peren kívüli rendezésére.
Dr. Bencze Izabella s.k. elnök


Társaság a Közszolgálati Rádióért