Társaság a Közszolgálati Rádióért


TÁRSASÁG A KÖZSZOLGÁLATI RÁDIÓÉRT

működési szabályzat

 A TÁRSASÁG CÉLJAI

A Társaság a Közszolgálati Rádióért szakmai szempontok alapján létrejött olyan civil szerveződés, amely céljait az alábbiak szerint határozza meg.

  1. Annak megállapítása, hogy a Magyar Rádió jelenlegi vezetőségének intézkedései milyen módon és mértékben sértették az egyes vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, valamint az egyéb, a Magyar Rádióra vonatkozó speciális szabályokat, szabályzatokat.
  2. Annak kivizsgálása, hogy a Magyar Rádió mint közpénzen fenntartott intézmény gazdálkodása milyen mértékben teljesítette vagy nem teljesítette közszolgálati feladatait.
  3. A jelenlegi vezetőség által hozott stratégiai és operatív döntések várható következményeinek vizsgálata.
  4. A közvélemény tájékoztatása arról, hogy az érdekérvényesítés törvényes eszközeivel eredményesen lehet fellépni a jogilag is meghatározható visszaélésekkel szemben.
     

A TÁRSASÁG ALAPÍTÓ TAGJAI

Cs. Kádár Péter
Dancsó Tamás
Faragó Judit
dr. Kisari Éva
László György
Ördögh Csilla
Victor Máté

A TAGOK NYILATKOZATA
 

o       A tagok vállalják, hogy a tényfeltáró munka során betartják a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

o       A tagok vállalják, hogy a tényfeltáró tevékenység során az egyes vizsgálatokat a fentiek szerinti célok megvalósításának érdekében végzik, hatékonyan és irányzottan folytatják tevékenységüket, folyamatosan együttműködnek egymással.

o       A tagok kötelezik magukat arra, hogy a tényfeltáró tevékenység során tudomásukra jutott tényeket, adatokat, információkat, dokumentumokat a jogszabályi előírások szerinti módon és mértékben, a tagok többségének hozzájárulásával hozzák nyilvánosságra.

o       Valamennyi tag tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatában vállaltak vagy a jelen szabályzat alapelveinek megsértése esetén a tagok többsége kizárhatja a tagot a társaság további működéséből.

o       A tagok vállalják, hogy a társaság tényfeltáró tevékenységéhez nevüket adják.

o       A tagok kijelentik, hogy a társaságban folytatott tevékenységüket anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik.
 

PÁRTOLÓ TAG

                  Olyan személy, aki segíti és támogatja a társaság munkáját, de szavazati joggal nem rendelkezik.

 

A TÁRSASÁG FELADATAI, TEVÉKENYSÉGI KÖRE
 

1.      A társaság a céljait tényfeltáró tevékenységgel kívánja megvalósítani.

2.      A tényfeltáró tevékenység az alábbi területekre terjed ki:

-         műsorpolitika, műsorstruktúra

-         gazdálkodás

-         humánpolitika

-         infrastruktúra

-         belföldi és nemzetközi kapcsolatok

-         egyéb tevékenységi körök (pl. oktatási tevékenység)

  1. A társaság a tényfeltáró tevékenységet hitelesen, objektíven, tényeken és szigorúan szakmai elveken alapulva látja el, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, különös tekintettel a személyes és üzleti adatvédelmi szabályokra.

 A TÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSE

 A szervezet felépítése

1)      A társaság döntéshozó szerve a tagok ülése.

2)      A tagok maguk közül az egyes vizsgálati területeken témafelelősöket jelöltek ki, az alábbiak szerint:

a)      Műsorpolitika: Faragó Judit és Ördögh Csilla

b)      Gazdálkodás: Cs. Kádár Péter és dr. Kisari Éva

c)      humánpolitika: dr. Kisari Éva

d)      infrastruktúra: Dancsó Tamás

e)      belföldi és nemzetközi kapcsolatok: László György

f)      egyéb tevékenységek : Cs. Kádár Péter

3)      A témafelelősök felelősek az egyes vizsgálati csoportok kialakításáért, azoknak az alapelvek szerinti működéséért. A témafelelős irányításával határozzák meg az adott területre vonatkozó vizsgálati módszereket. A témafelelős a tagok ülésén javaslatot tehet a külső szakértő személyére. A külső szakértő bevonása a tagok többségi szavazatával történhet meg.

4)      A témafelelős felel az adott vizsgálati eredmények írásba foglalásáért.

 A szervezet működése

1)      A tagok az egyes üléseket szükség szerint, de legalább heti egy alkalommal tartják.

2)      A tagok üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv elkészítése a szervezeti működéséért felelős személy feladata.

3)      A tagok vállalják, hogy az egyes üléseken személyesen részt vesznek.

4)      A tagok kötelezik magukat arra, hogy a társaság eredményes működése érdekében szükséges és tőlük elvárható valamennyi cselekményt megteszik.

5)      Az egyes döntések meghozatala úgy történik, hogy a társaság szervezeti működéséért felelős személy szavazásra bocsátja a kérdést.

6)      Valamennyi tag egy szavazattal rendelkezik. A tag a szavazati jogát nem ruházhatja át. A szavazás akkor eredményes, ha a kérdésben a jelenlévő tagok többsége (50% + 1 fő) egyetért, ennek hiányában a döntést nemlegesnek kell tekinteni.

7)      A tagok ülése szavazással határoz az alábbi kérdésekben:

-         új tag  vagy pártoló tag felvétele;

-         témafelelős kijelölése;

-         szakértő bevonása, szakértő személyének megválasztása;

-         tag vagy pártoló tag kizárása;

-         témafelelős által előterjesztett vizsgálati anyag elfogadása;

-         a vizsgálat során felmerült tényekről a közvélemény tájékoztatásának szükségessége, illetve az egyes nyilatkozatok tartalma;

-         minden olyan kérdésben, amelyet bármely tag szavazásra kíván bocsátani.

A TÉNYFELTÁRÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA
 

1)      A témafelelős az egyes vizsgálati csoportok megalakulása után meghatározza a vizsgálati módszereket, illetve azon adatok, információk, dokumentumok körét, amelyek a vizsgálat eredményes lefolytatásához szükségesek.

2)      A témafelelős felel azért, hogy a csoport működése hatékony, a feladatra koncentrált legyen. A csoport tagjai vállalják, hogy cselekedeteiket a vizsgálat során olyan módon fejtik ki, hogy azzal ne veszélyeztessék vagy akadályozzák a társaságot céljainak elérésében.

3)      A vizsgálat adott területen akkor van lezárva, ha az arról szóló írásos beszámolót a tagok többsége elfogadta.

4)      Ha a vizsgálat során a vizsgálati csoport bármely tagja a társaság szabályait, illetve a vizsgálat eredményességét sérti, veszélyezteti vagy akadályozza, akkor a témafelelős saját hatáskörben dönthet a csoport tagjának az adott vizsgálati területről való kizárásából, kivéve, ha a tagok többsége ehhez nem járul hozzá.

 

NYILVÁNOSSÁG ÉS KOMUNNIKÁCIÓ
 

1)      A társaság a nyilvánossággal folyamatosan kívánja tartani a kapcsolatot, ennek érdekében a tevékenységének tartalmáról, illetve a vizsgálatok eredményéről szükség szerinti módon és mértékben nyilatkozik.

2)      A kapcsolattartást továbbá internetes honlap ( http://takrad.fw.hu ) működtetésével tartja fenn.

A tagok a fenti működési szabályzatot elfogadják, azt aláírásukkal hitelesítik

Budapest, 2007. augusztus 9.

Társaság a Közszolgálati Rádióért