Társaság a Közszolgálati Rádióért
 

Magyar Rádió Részvénytársaság - Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzat 

Forrás (mivel a Magyar Rádió honlapjáról letörölték):
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9164020&go=69281320&p=1#69281320

 
A szabályzatot az Országos Rádió és Televízió Testület egyetértésével a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma jóváhagyta. 
 
Bevezetés

A Magyar Rádió Részvénytársaság (továbbiakban: Magyar Rádió Rt.) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény {a továbbiakban: Mtv.) értelmében közszolgálati műsorszolgáltató. Az Országgyűlés a törvény megalkotásával Magyarországon megteremtette a szabad és független rádiózás jogi feltételeit. A rádiózás területén is megvalósulhat a tájékozódás és a véleménynyilvánítás szabadsága, amelyet a Magyar Rádió Rt. és a többi magyarországi rádiós műsorszolgáltató együttesen biztosít az állampolgárok számára.

A Magyar Rádió Rt-nek nemzeti közszolgálati rádióként különleges szerepe és felelőssége van a szabad rádiózás kiteljesítésében, a magyarországi rádiózás több évtizedes hagyományainak, értékeinek megőrzésében, a rádiózás korszerűsítésében.

A Magyar Rádió Rt. valamennyi közérdeklődésre számot tartó kérdésben rendszeresen, hitelesen, pontosan, tárgyilagosan és sokoldalúan tájékoztatja a hallgatókat. Gondoskodik a vélemények, nézetek, eszmei irányzatok sokféleségének kiegyensúlyozott, pártatlan bemutatásáról.

Tevékenységét a jövőben a törvény előírásainak megfelelően a Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzat alapján végzi.
Célja, hogy a rádiós műsorszolgáltatás eszközeivel élve mindent megtegyen a véleménynyilvánítás alkotmányos szabadsága, mint alapvető emberi jog érvényesülése érdekében.

A társadalom fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges vitáknak, nézetütközéseknek helyet adva segíti a hallgatók véleményalkotását; az információk szabad áramlását. Műsorai nem szolgálnak sem hatalmi, sem pártpolitikai érdekeket, fellép minden kizárólagosságra törekvő szándék ellen.

A Magyar Rádió Rt. kiemelt szerepet vállal a magyar kultúra és a magyar nyelv értékeinek megőrzésében és gazdagításában. Elősegíti a nemzeti, etnikai kisebbségek kultúrájának, hagyományainak ápolását.

Ezt a műsorszolgáltatás minden területén a korszerű rádiózás eszközeivel, a lehető legmagasabb szakmai és műszaki színvonalon valósítja meg. Tapasztalatait, felhalmozott értékeit a magyar nyelvű és magyarországi idegen nyelvű rádiókkal való széles körű a kölcsönösségen alapuló együttműködés révén valamennyi hallgató számára hozzáférhetővé teszi. A Magyar Rádió Rt. működése során közpénzeket használ fel, ezért munkáját nyitottan, a társadalom számára ellenőrizhető módon végzi.


I. A közszolgálati műsorszolgáltatás alapvető feladatai

1.
Az MR Rt. hiteles, sokoldalú és gyors tájékoztatást nyújt a hallgatókat érdeklő, helyzetüket és mindennapi életüket befolyásoló eseményekről, tényekről, összefüggésekről és folyamatokról.

2.
Az MR Rt. változatos programjaival, műsoraival, a nézetek sokszínűségének bemutatásával, a többségi és kisebbségi álláspontok megjelenítésével kielégíti a hallgatók széles körének, a társadalom valamennyi jelentős csoportjának érdeklődését.

3.
A Magyar Rádió Rt. tevékenysége során köteles tiszteletben tartani az Európai Emberi Jogi Egyezményben, a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezményben, a Magyar Köztársaság Alkotmányában és más jogszabályokban foglalt, minden embert megillető szabadságjogokat. Ebben a körben a műsorszámok egyike sem részesíthet hátrányos megkülönböztetésben embereket vagy csoportjaikat fajuk, színük, nemük, nyelvük, vallásuk, politikai vagy más véleményük, nemzeti vagy társadalmi származásuk, vagyoni vagy születési helyzetük alapján. Nem lehet megsérteni a lelkiismereti szabadságot, a becsületet és az emberi méltóságot.

4.
Az MR Rt. műsoraiban az alkotmányos keretek között biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát. .


II. A műsorszolgáltatás tartalma

Az MR Rt. a műsorszolgáltatás során gondoskodik:

1.
Az ország lakosságát érintő társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatásáról, a problémáik megoldását, jogaik gyakorlását elősegítő jogszabályok és gyakorlati tudnivalók megismertetéséről.

2.
Az Országgyűlés, az állami és az önkormányzati szervek, az egyházak, a pártok, az érdekképviseletek, a társadalmi szervezetek és állampolgári közösségek tevékenységének bemutatásáról, működésük nyilvánosságáról.

3.
A magyar kultúra értékeinek bemutatásáról, történelmünk megismertetéséről és a nemzeti hagyományok ápolásáról, a nemzeti önazonosság megőrzéséről és fejlesztéséről.

4.
Az egyetemes kulturális értékek megismertetéséről, a más népek és kultúrák iránti megbecsülés erősítéséről.

5.
A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának bemutatásáról, hagyományainak ápolásáról, önazonosságuk megőrzéséről és erősítéséről.

6.
A közösséget érintő állampolgári vélemények és kezdeményezések széleskörű megismertetéséről.

7.
A tudományos ismeretek terjesztéséről, és a tudomány újabb eredményeinek megismertetéséről.
Az iskolai oktatást támogató, azt kiegészítő, az általános műveltség fejlesztését elősegítő műsorokról.

9.
Az ország különböző területeinek sajátos történelmi és kulturális értékeit, társadalmi és gazdasági életét, az egyes emberek helyzetét bemutató műsorokról.

10.
A természeti és az épített környezet, Magyarország és a világ természeti értékeinek bemutatásáról, az emberi környezetet károsító tényezők megismertetéséről. A környezeti értékek megóvását szolgáló kezdeményezések népszerűsítéséről.

11.
Az életkoruk, testi, szellemi, lelkiállapotuk, fogyatékosságuk vagy társadalmi körülményeik következtében hátrányos helyzetű emberek életének bemutatásáról; a mindennapi életvezetésüket, szociális és kulturális hátrányaik csökkentését segítő ismeretek közreadásáról.

12.
A közösségeknek és egyéneknek szóló sokoldalú szolgáltatásokról; a mindennapi életvezetési, az egészség megőrzését, a személyes biztonságot, biztonságát szolgáló, illetve egyéb ismeretek terjesztéséről.

13.
A gyermeki jogokat ismertető, a gyermekek védelmét szolgáló, az igénybe vehető szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó műsorokról. A gyermekek és a fiatalkorúak testi, szellemi és erkölcsi fejlődését, ismereteik gyarapodását elősegítő, érdeklődésüket kielégítő műsorokról.

14.
Az egészséges életmód, a sportolás és testedzés népszerűsítéséről, a jelentős sportesemények közvetítéséről és a kiemelkedő sportteljesítmények bemutatásáról.

15.
Az igényes szórakoztatásról, a szabadidő kellemes és hasznos
eltöltését szolgáló műsorokról.


III. A tájékoztatás általános szabályai

1.
A műsorszámok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának elvei, a pártatlan tájékoztatás szabályai

1.1.
A műsorszámok a nézetek tárgyszerű és sokoldalú bemutatásával segítik a hallgatók véleményalkotását.

1.2.
Az MR Rt. köteles gondoskodni arról, hogy a közérdeklődésre számot tartó kérdésekről kialakult minden jelentős vélemény megismerhető legyen.

1.3.
Az eltérő nézeteket, véleményeket - ha lehetséges -ugyanabban a műsorszámban kell bemutatni.
Ha valamely álláspont meghívott képviselője nem kíván szerepelni, az nem lehet akadálya a műsorszám közzétételének. A távolmaradás indokát azonban a hallgatókkal közölni kell.
Ha bármilyen más okból nem kerülhet sor valamely fontos vélemény megismertetésére, arra elfogadható időn belül lehetőséget kell teremteni.
A hírekben és az időszerű politikai tájékoztató műsorszámokban - figyelembe véve a műsoridő adta terjedelmi lehetőségeket - az adott eseményhez kapcsolódó valamennyi lényeges fejleményt és állásfoglalást ismertetni kell. Terjedelmi korlátok vagy egyéb akadályozó tényező miatt ettől a szabálytól az egyes hírműsorokban el lehet térni.

1.4.
Az MR Rt. műsorszámaiban szereplők az alkotmányosság keretei között szabadon kifejthetik véleményüket, világnézeti meggyőződésüket. Világnézeti meggyőződés csak egyéni véleményként adható közre.

1.5.
A műsorszámokban kifejtett vélemények és álláspontok nem sérthetik a hatályos jogszabályokat, a műsorszolgáltatásra vonatkozó szabályokat, a személyiséghez fűződő jogokat és a közízlés elfogadott szabályait.
A műsorokban szereplők vagy a véleményt nyilvánító hallgatók nyilvánvalóan törvénysértő vagy ténybelileg téves nézeteivel szemben a műsorkészítő köteles fellépni.

1.6.
Minden problémát és vitatott kérdést elfogulatlanul kell feltárni. Sem az egyes műsorkészítő, sem az MR Rt. nem azonosulhat csupán egyetlen nézettel vagy véleménnyel.
Tilos a más nézeteket figyelmen kívül hagyó vagy bármilyen módon minősítő műsorkészítői magatartás.


2. A hírszerkesztés szabályai

2.1.
A hírszolgáltatás legfontosabb célja, hogy friss és közérdekű információkat juttasson el a hallgatókhoz.

2.2.
A hírszolgáltatásnak hitelesnek, tényszerűnek és közérthetőnek kell lennie.

2.3.
A hírsorrend összeállításánál elsősorban a hallgatók érdekeit és érdeklődését kell figyelembe venni.

2.4.
A hírekben és az időszerű politikai tájékoztató műsorszámokban - figyelembe véve a terjedelmi lehetőségeket - az adott eseményhez kapcsolódó valamennyi lényeges fejleményt és állásfoglalást ismertetni kell.

2.5.
Híreket és közérdekű információkat elhallgatni vagy visszatartani tilos. A műsorkészítő azonban köteles mérlegelni, hogy egyes információk közreadása nem veszélyezteti-e a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.

2.6.
A hírekben és az időszerű politikai tájékoztató műsorszámokban elhangzó értesüléseket gondosan ellenőrizni kell.
Bizonytalan értesülések csak legalább két, egymástól független forrás megerősítése esetén adhatók közre.

2.7.
A rendszeresen igénybevett források kivételével a hírek forrását meg kell nevezni. Minden esetben utalni kell arra, ha az információk több forrásból származnak. A hírforrás megjelölése nem szolgálhat reklámcélokat. Megbízhatatlan forrásokból származó információk hitelességéért a műsorkészítő felelős.

2.8.
A hírnek és véleménynek jól elkülöníthetően kell megjelennie. Hírszolgáltató és időszerű politikai tájékoztató műsorszámokban a hírekhez véleményt; hírmagyarázatot, jegyzetet e minőségük megjelölésével, szerzőjük megnevezésével, a hírektől megkülönböztetve lehet közzétenni.


3. A közérdekű közlemények közreadásának szabályai

3.1.
Az MR Rt. rendszeresen közli a hallgatókat, azok egyes csoportjait érintő közérdekű közleményeket és információkat.

3.2.
Rendőrségi, egészségügyi és egyéb hatósági közleményeket kizárólag az erre illetékes szervtől, illetve annak felelős munkatársától vagy hírügynökségtől lehet elfogadni.

3.3.
A rendszeresen jelentkező információs szolgálatok kivételével a közlemények forrását mindig, tartalmát pedig, ha annak valóságát illetően kétség merül fel, ellenőrizni kell.


4. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség szabályai

4.1.
A műsorszámokban a pártok, politikai mozgalmak, társadalmi szervezetek, illetve képviselőik szerepeltetése, álláspontjaik ismertetése az állampolgárok sokoldalú tájékoztatására vonatkozó kötelezettség része. Törekedni kell arra, hogy az eltérő álláspontokat a rádió úgy jelenítse meg, hogy a hallgatóknak lehetőségük legyen a különböző vélemények összehasonlítására.

4.2.
Az MR Rt műsoraiban a pártok, politikai mozgalmak, érdekképviseleti és más szervezetek szerepeltetésének nincs számszerűen meghatározott aránya. A műsorszámokban tilos egyoldalú előnyöket adni bármelyik pártnak, nem engedhető meg valamely párt következetes mellőzése sem.

4.3.
Politikai állásfoglalásokat, pártközleményeket (politikai közleményeket) az MR Rt. csak szerkesztett formábanismertet. A szerkesztés során nem változtatható meg a közlemény mondanivalójának tartalmi lényege.
A közlemény nem lehet politikai hirdetés hordozója.

4.4.
A politikai mozgalmak, pártok és szervezetek állásfoglalásai, közleményei eredeti formában csak kivételes esetben, a Magyar Rádió Rt. elnökének vagy adófőszerkesztőjének engedélyével kerülhetnek adásba.

4.5.
Politikai hirdetéseket, pártok vagy politikai szervezetek rendezvényeire szóló felhívásokat csak az országgyűlési és a helyi önkormányzati választások, illetve elrendelt népszavazás hivatalos kampányidőszakában lehet közzétenni.

4.6.
A kampányidőszakban közzétett politikai hirdetések. felhívások tartalmáért a hirdetők felelősek. Ezek a hirdetések sem sérthetik meg a hatályos jogszabályokat. A Magyar Rádió Rt. megtagadja a hatályos jogszabályokat sértő politikai hirdetések, felhívások közlését. Kampányidő-szakra a hatályos jogszabályok, illetve a pártok véleményének figyelembevételével kialakított elnöki utasítás az irányadó.

4.7.
A politikai közélet szereplőinek, illetve azok szakértőinek, szaktanácsadóinak a megszólaltatásakor lehetőség szerint közölni kell az illető tisztségét és pártállását.
Kivételt képez, ha az illetők nem politikai, hanem tudományos, oktatói vagy más szerzői jogi védelem alá eső tevékenységükkel összefüggésben szerepelnek. A politikai hovatartozás bemutatása nem tartalmazhat előítéletet vagy minősítést.

4.8.
Pártok tisztségviselői, szakértői, szaktanácsadói, országgyűlési képviselők az MR Rt. műsorszolgáltatása keretében kommentárt, hírmagyarázatot, jegyzetet nem írhatnak, és nem olvashatnak fel.


5. A helyreigazításra vonatkozó szabályok

5.1.
Minden természetes és jogi személynek lehetőséget kell adni arra, hogy a műsorszámokban róla elhangzott állításokat és véleményeket megismerje, és szükség esetén élhessen a helyreigazítás jogával, ha azt a jogszabály által meghatározott időn belül kéri.

5.2.
Helyreigazítást kell közzétenni minden esetben, ha valakiről hamis állítások, téves közlések hangzottak el, illetve ha a műsorszám valós tényeket hamis színben tüntetett fel. Helyreigazítást kell közzétenni abban az esetben is, ha a műsorkészítő új tények vagy információk birtokába jut.

5.3.
Helyreigazításra az ügyben érintett kérése, az ORTT Panaszbizottságának állásfoglalása, az ORTT határozata vágy jogerős bírósági ítélet alapján kerülhet sor.

5.4.
A helyreigazításról szóló közleménynek tartalmaznia kell, hogy mely műsorszámban elhangzott állítások voltak valótlanok, illetve mely tényeket tüntettek fel hamis színben, továbbá a valós tényeket. Közölni kell, hogy ki kérte vagy rendelte el a helyreigazítást. Ha a felelősség nem a műsorszolgáltatót terheli, akkor a sérelmezett közlés forrását is meg kell jelölni. Jogerős bírósági ítélet esetében a helyreigazítás az ítélet rendelkező részének ismertetését jelenti.

5.5.
A helyreigazításnak lehetőleg ugyanazon műsorban, a sérelmes közléssel azonos napszakban kell elhangzania.
A helyreigazításhoz annak hitelét rontó megjegyzést vagy kommentárt fűzni tilos.

5.6.
A véleménynyilvánítás, értékelés, bírálat, valamint a társadalmi, politikai, tudományos és művészeti vita önmagában nem lehet sajtó-helyreigazítás alapja.


IV. A magyar kultúra, az anyanyelv ápolásának és a műsorkészítők nyelvhasználatának szabályai

Az MR Rt. valamennyi műsorszolgáltatásával hozzájárul a magyar kultúra és anyanyelv ápolásához. Különös felelősség hárul az MR Rt-re a magyar nyelv és a kisebbségek anyanyelvének védelmé, értékeinek megőrzése tekintetében.

1.
Az MR Rt. műsoraiban a magyar nyelv, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvének helyes és választékos használatára kell törekedni.

2.
A műsorkészítőknek be kell tartaniuk a magyar nyelv vagy az általuk beszélt nyelv használatának alapvető szabályait.

3.
A Magyar Rádió Rt. a kulturális műsorokban kiemelkedő helyet biztosít a hazai, illetve a határon túli magyar alkotók műveinek bemutatására, a magyar irodalom és zenekultúra, a népművészet és a népzene ápolására.

4.
Az MR Rt. műsoraiban rendszeresen foglalkozik a történelem bemutatásával, hozzájárul a történelmi ismeretek terjesztéséhez, a nemzeti hagyományok ápolásához és a történelmi tudat erősítéséhez.

5.
A műsorkészítés során kerülni kell az anyanyelvet rontó vagy szegényítő és az idegen kifejezések indokolatlan használatát.

6.
A műsorkészítés során elkerülhetetlenül szükséges idegen kifejezések és nevek használatánál az adott nyelv szabályait és a Magyarországon elterjedt gyakorlatot együttesen kell alkalmazni. Idegen kifejezések, személynevek és földrajzi nevek használata esetén egységes kiejtésre kell törekedni.
Azokat a földrajzi neveket, amelyekre magyar kifejezés van, magyarul kell használni. Kivételt képeznek azok az aktuális tájékoztatások, ahol az idegen elnevezés használata indokolt.

7.
A Magyar Rádió Rt. műsoraiban rendszeresen megszólaló műsorkészítőként kizárólag a nyelvi követelményekről és a megszólalás feltételeiről szóló elnöki utasításnak megfelelő belső és külső munkatársak foglalkoztathatók.

8.
Figyelmet kell fordítani arra, hogy a műsorszámokban megszólaló szereplők, közéleti személyiségek, szakemberek, állampolgárok lehetőleg helyesen használják anyanyelvüket.


V. A kulturális és tudományos értékek bemutatása

Az MR Rt. elősegíti az egyetemes és nemzeti kulturális örökség, a művészetek értékeinek megörökítését, megőrzését és közreadását, a kultúra sokszínűségének érvényesülését, új rádiós műalkotások létrejöttél. Zenei, művészeti együttesei révén támogatja a kortárs magyar művészet fejlődését, új művek létrehozását és a művészetek népszerűsítését. A tudományos örökség, a tudomány új eredményeinek bemutatásával, a tudományos gondolkodás népszerűsítésével hozzájárul a hallgatók tudásának, műveltségének gyarapításához, az oktatás és közművelődés eredményességéhez.

1. Művészeti tevékenység

1.1.
Az MR Rt. műsoraiban a kultúra sokszínűségének, sokféleségének bemutatásával valamennyi hallgatói réteg igényeinek kielégítésérc törekszik, az irodalmi és a zenei művek széles kínálatát nyújtja.

1.2.
A művészeti műsorokban nem érvényesülhet semmiféle kirekesztés vagy hátrányos megkülönböztetés. A különböző irányzatok, műfajok és alkotók szerepeltetésének arányait a minőség, a művészi - szakmai színvonal és a hallgatók érdeklődése határozzák meg.

1.3.
Az MR Rt. művészeti alkotómühelyeiben elősegíti új zenei, irodalmi és rádiós művészeti alkotások születését, a kortárs művészek és művek széleskörű megismerését.

1.4.
Az- MR Rt. a művészeti értékek megismertetése és a hallgatók tájékoztatása érdekében átfogó művészetnép-szerűsítést és szakmailag hiteles, kiegyensúlyozott művészetkritikai tevékenységet folytat.

1.5.
Az MR Rt. önálló zenei, művészeti együtteseinek fenntartásával, rendezvényszervezői és kiadói tevékenységével, új művek létrejöttének támogatásával részt vesz a művészeti életben, a kortárs művek és alkotók népszerűsítésében.

1.6.
Az MR Rt. a művészeti tevékenység színvonala és kiegyensúlyozottsága érdekében rendszeresen alkalmat teremt az alkotóművészek, a művészeti szervezetek és intézmények véleményének megismerésére.

1.7.
Az MR Rt. köteles megőrizni a műsorszolgáltatás során létrehozott, vagy más módon birtokába jutott kulturális értékeket. Biztosítja, hogy ezekhez - az MR Rt. érdekeinek sérelme nélkül - a hallgatók más műsorszolgáltatók közreműködésével szabadon hozzáférhessenek.


2. Tudományos műsorok

2.1.
A Magyar Rádió Rt. műsoraiban a hallgatók tájékozottsága, ismereteinek bővítése érdekében rendszeresen beszámol a tudomány újabb, közérdeklődésre számot tartó eredményeiről. Törekedni kell arra, hogy tájékoztató, felvilágosító, ismeretközlő műsorai minden tudományterületet átfogjanak.

2.2.
Tudományos kérdésekben elengedhetetlen az eltérő álláspontok, vélemények, tapasztalatok bemutatása. A műsorszolgáltatásban a tudományos vitáknak elsősorban a hallgatók tájékozódását, tudásuk bővítését, véleményük kialakítását kell segíteni.

2.3.
Az új tudományos felfedezések, eredmények és vélemények ismertetésénél kerülni kell a szenzációhajhászást. Törekedni kell arra, hogy ezek bemutatása ne keltsen a hallgatókban megalapozatlan reményeket vagy indokolatlan félelmeket.

2.4.
Különös körültekintéssel kell kezelni az általánosan nem elfogadott nézetek, ismeretek bemutatását. A műsorokban jelezni kell, ha az elhangzó véleményekkel szemben tudományos aggályok merülnek fel. Szükség esetén igénybe kell venni szakértő testületek segítségét.


3. Oktatási műsorok

3.1.
Az MR Rt. műsoraiban a különböző iskolai korosztályok számára biztosítja a koruknak megfelelő rendszerezett ismeretközlést. Ezzel támogatja az alap-, közép- és felsőfokú oktatás céljainak megvalósulását, a hallgatók hiányzó iskolai és szakmai végzettségének megszerzését.

3.2.
Az oktatási műsorokat elsősorban az általánosan elfogadott és rendszerezett tudományos eredményekre kell építeni.

3.3.
A műsorrend kialakítása során külön figyelmet kell fordítani az egészség megőrzését szolgáló műsorokra, a fiatalok testi, szellemi fejlődését hátrányosan befolyásoló káros szenvedélyek megelőzésére, a mindennapos testedzés népszerűsítésére.

3.4.
Az oktatási műsorok szerkezetének, műsorrendjének kialakításánál figyelembe kell venni az érvényben lévő szakmai előírásokat, jogszabályokat és az iskolai oktatás rendjét.


VI. Vallási műsorok

1.
Az MR Rt. műsorszolgáltatásában gondoskodik a Magyarországon bejegyzett egyházak, vallásfelekezetek, vallási közösségek hitéleti tevékenységének, vallási életének a bemutatásáról, kulturális értekeinek megismertetéséről.

2.
Az önálló vallási műsorok arányainak kialakítása során a felekezeti jogegyenlőség keretei között tekintetbe kell venni az egyházak igényét, a hívek számát, földrajzi elhelyezkedését, nyelvi igényeit és a hitélet szabályait.

3.
A vallási műsorok tartalmáért
az egyházi szertartások közvetítését kivéve - az MR Rt. felelős. Az MR Rt. a vallási műsorok rendjének meghatározása, a műsorszámok előkészítése során együttműködik az egyházakkal, vallásfelekezetekkel és vallási közösségekkel, biztosítja képviselőik és híveik közreműködését az egyes műsorokban, műsorszámokban.

4.
A vallási, hitéleti műsorok- ideértve a szertartások közvetítését is - nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát, nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világnézeti meggyőződések ellen.

5.
A szertartások, egyházi események, vallási ünnepek közvetítésénél a műsorszerkezetet, "a műsorszámok környezetét úgy kell kialakítani, hogy az ne sértse az események méltóságát és a vallásos emberek érzelmeit.

6.
A hitélettel összefüggő események közvetítési rendjének kialakítása az érintett egyházak, vallásfelekezetek képviselőinek bevonásával történik.
A közvetítések rendjére, az önálló vallási műsorokra vonatkozóan az MR Rt. megállapodási köt az érintett egyházakkal, amelyet évente felül kell vizsgálni.

7.
A szertartások közvetítésére is alkalmazni kell a XVII/5. pont szerinti rendelkezést. A szertartások közvetítésével kapcsolatos problémákról az MR Rt. felelős szerkesztőjének kötelessége az érintett egyház vezetőjének (megbízottjának) tájékoztatása. Ha a szabályok megsértésére ismételten sor kerül, az MR Rt. elnöke bejelentést tesz az ORTT-nek és tanácskozást kezdeményez az illető egyház vezetőjével. Végső esetben az MR Rt. elnöke felfüggesztheti az illető egyház szertartásainak közvetítését.


VII. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek életének, kultúrájának bemutatása

1.
Az MR Rt. valamennyi műsorszolgáltatásában rendszeresen foglalkozik a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetét érintő kérdésekkel, közéleti eseményekkel. Bemutatja a kisebbséghez tartozó állampolgárok és közösségeik életét, hagyományait és kultúráját.

2.
Az MR Rt. országos, regionális és helyi műsorszolgáltatásában a nemzeti és etnikai kisebbségek számára történelmük, társadalmi helyzetük, kultúrájuk és hagyományaik bemutatására, anyanyelvük ápolására és fejlesztésére, valamint azonosságtudatuk és közösségi életük erősítésére önálló műsoridőt is biztosít. Az önálló műsoridők kialakításánál figyelembe veszi a nemzeti és etnikai kisebbségek földrajzi elhelyezkedését.

3.
A nemzeti és etnikai kisebbségeknek szóló műsorok, műsorszámok - az érintettekkel egyetértésben - a kisebbségek anyanyelvén vagy magyar nyelven készülnek.

4.
A nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvén készülő műsorokban, műsorszámokban figyelmet kell fordítani a beszélt és az irodalmi nyelv különbségeire, a nyelv tisztaságának megőrzésére, az anyanyelv ápolására.

5.
Az MR Rt. a nemzeti és etnikai kisebbségek műsoraival kapcsolatos döntéseknél, a műsorrend kialakításánál figyelembe veszi a kisebbségeket képviselő országos Önkormányzatok, ezek hiányában más országos vagy helyi érdekképviseletük véleményét. A nemzeti és etnikai kisebbségek önálló műsoraira vonatkozóan az MR Rt. megállapodást köt az érintett kisebbségi szervezetekkel, amelyet évente felül kell vizsgálni.


VIII. Gyermekekre és fiatalkorúakra vonatkozó szabályok

1. Gyermekeknek és fiatalkorúaknak szóló műsorszolgáltatás

1.1.
Az MR Rt. a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény szellemében műsorszolgáltatásával hozzájárul a gyermekek és fiatalkorúak testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez, szociális, kulturális és erkölcsi jólétének előmozdításához.

1.2.
Széles körű választékot nyújt a gyermekeknek és fíatalkorúaknak szóló, az életkori és fejlődési sajátosságoknak, a kulturális és szociális sokféleségnek megfelelő tartalmú és terjedelmű tájékoztató, szolgáltató, sport és művészeti műsorszámokból.

1.3.
Tudományos felvilágosító és szolgáltató műsorszámaival segíti a szülők, a pedagógusok illetve a gyermekek nevelésével foglalkozó más szakemberek munkáját.

1.4.
A gyermekeknek és fiatalkorúaknak szóló műsorszámokban különös gondot kell fordítani .az anyanyelv használatára, a nyelvi követelményekre.

1.5
A műsorismertetésekben és a sajtó számára kiadott mű-sorelőzetesekben figyelemfelkeltő ajánlással jelzéssel látja el a gyermekeknek és fiatalkorúaknak szóló műsorszámokat.


2. Tilalmak és korlátozások

2.1.
A gyermekek és fiatalkorúak személyiségfejlődését hátrányosan befolyásoló, személyiségüket károsító műsorszámok vagy információk közzététele tilos.

2.2.
Tilos minden olyan műsorszám közzététele, amely az erőszakos magatartást követendő példaként, a szexualitást öncélúan mutatja be. Szexuális aberrációt, erőszakot, deviáns magatartást népszerűsítő műsorszámot közzétenni tilos.

2.3. .
Minden olyan műsorszám előtt, amely veszélyeztetheti a gyermekek és fiatalkorúak testi, szellemi vagy lelki fejlődését; amelyben a szexualitás vagy az erőszak bemutatása személyiségüket károsíthatja, erre a veszélyre fel kell hívni a figyelmet.

2.4.
A gyermekek és fiatalkorúak személyiségfejlődését károsan befolyásoló műsorszámokat a sajtó részére kiadott müsorelőzetesben megfelelő jelzéssel kell ellátni, feltüntetve az ajánlott korhatárt is.

2.5.
A gyermekeknek nem ajánlott műsorszámokat csak 21 óra után; a fiatalkorúaknak nem ajánlott műsorszámokat pedig 23 óra után lehet sugározni.


3. Gyermekek és fiatalkorúak szerepeltetése

3.1.
Gyermekek és fiatalkorúak szerepeltetésénél különös gonddal kell eljárni. Szerepeltetésükhöz minden esetben ki kell kérni a gyermek vagy fiatalkorú, valamint a szülő, a gondviselő vagy a törvényes képviselő hozzájárulását.

3.2.
Rendkívüli helyzetekben,amikor nincs mód az előzetes engedély megszerzésére, a műsorkészítőnek mérlegelnie kell, hogy a szereplés nem árt-e a gyermeknek vagy a fiatalkorú szereplőnek; nem sérti-e hozzátartozói és környezete jogait.

3.3.
A gyermekek és fiatalkorúak szerepeltetésénél a műsorkészítő nem élhet vissza a szereplők tapasztalatlanságával és jóhiszeműségével. Gyermekek és fiatalkorúak nem szerepeltethetők olyan műsorszámokban, amelyek károsíthatják személyiségfejlődésüket.


4. Reklámszabályok

4.1.
Gyermekeknek és fiatalkorúaknak szóló reklámokra a tv. 14. §-ban foglaltak az irányadók.

4.2.
A 14 év alatti kiskorúaknak szóló műsorszámokat reklámmal megszakítani nem lehet. Kivétel ez alól a művészeti- és sportesemények közvetítése.

4.3.
Gyermekek és fiatalkorúak reklámban való szerepeltetése kizárólag a gyermek és a szülő vagy gondviselő egybehangzó egyetértése esetén lehetséges.


IX. Regionális és helyi műsorszolgáltatás

1.
Az MR Rt. a közszolgálati funkciók maradéktalan ellátása érdekében regionális és helyi műsorszolgáltatást végez.

2.
A regionális és helyi műsorszolgáltatás a helyi társadalom fejlődésének elősegítése érdekében elsősorban a vételkörzetben élő lakosság életét jelentősen befolyásoló eseményekről, tényekről, vitatott kérdésekről ad tájékoztatást. Célja: az állampolgári közösségek erősítése, a közügyekben való részvétel lehetőségeinek kiszélesítése.

3.
A regionális és helyi műsorszolgáltatásban megfelelő időt kell biztosítani a vételkörzetben élő nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvének ápolását, kultúrájuk megőrzését segítő, életüket bemutató műsorszámoknak.

4.
A regionális és helyi műsorszolgáltatásban különösen fontos a helyi történelmi, kulturális, vallási és természeti értékük bemutatása, a művészeti - és sportesemények közvetítése.

5.
A regionális és helyi műsorszolgáltatásban figyelmet kell fordítani arra, hogy a közérdekű és vitatott kérdésekről az önkormányzatok és a politikai pártok véleményének közreadása melleit a téma szempontjából fontos lakossági csoportok és civil szervezetek álláspontja is megismerhető legyen.

6.
A Magyar Rádió Rt. saját helyi és regionális műsorszolgáltatásának vételkörzetén kívül élő hallgatók helyi ügyekről való tájékoztatása, véleménynyilvánításának biztosítása és a kisebbségek műsorellátása .érdekében a kölcsönösség alapján együttműködik a helyi és a regionális műsorszolgáltatókkal.
Az együttműködés kiterjed:
- a hírek és információk cseréjére,
- a kisebbségekkel foglalkozó és más közszolgálati műsorszámok átadására,
- műsorszámok közös elkészítésére,
- technikai együttműködésre,
- közös gazdasági tevékenységre.

7.
A nemzeti és etnikai kisebbségek, önkormányzatai, közalapítványai, közhasznú társaságai és más nonprofit szervezetei révén megvalósuló önálló, saját anyanyelvű műsorszolgáltatása számára műsorszámok az MR Rt. érdekeinek sérelme nélkül átadhatók.

8.
A helyi és regionális műsorszolgáltatás finanszírozásában a vételkörzetben élő lakosság közszolgálati műsorokkal való ellátása és a helyi társadalom fejlesztése érdekében az érintett önkormányzatok közvetlenül is részt vehetnek.


X. A külföldre irányuló és az idegen nyelvű műsorszolgáltatás

1.
Az MR Rt. a határokon kívül élő magyarság kultúrájának, anyanyelvének megőrzése, ápolása, illetve a Magyar Köztársaságról szóló hiteles tájékoztatás és tájékozódás elősegítése érdekében magyar és idegen nyelveken külföldre irányuló önálló műsorszolgáltatást végez.

2.
A külföldre irányuló műsorszolgáltatás alapelveit és műsorszórási területeit a Magyar Köztársaság érdekeinek megfelelően az Országgyűlés Külügyi Bizottságával és a Külügyminisztériummal együttműködésben kell meghatározni.

3.
A külföldre irányuló műsorszolgáltatás nem sértheti a Magyar Köztársaság érdekeit, a hatályos nemzetközi szerződéseket.
E műsorszolgáltatás során figyelemmel kell lenni a vételkörzetekbe eső országok törvényeire és az ott élő vallási közösségek, etnikai és más kisebbségek szokásaira, hagyományaira.

4.
Külföldre irányuló műsorszolgáltatásban politikai hirdetés nem tehető közzé. Politikai tartalmú közlemények csak a hírszolgáltatás részeként, szerkesztett formában adhatók közre.

5.
A külföldre irányuló műsorszolgáltatás során figyelemmel kell lenni az egyes országok és nyelvterületek általánosan elfogadott nyelvhasználati szabályaira.

6.
Az idegen nyelvű műsorkészítői munka nyelvi követelményeit a munkáltatói jogú vezető határozza meg.

7.
A külföldre irányuló műsorszolgáltatás során tiszteletben kell tartani a műsorszórásra vonatkozó nemzetközi egyezményeket és az EBU állásfoglalásait.


XI. A műsorrendre és műsorszerkezetre vonatkozó szabályok

1.
Az MR Rt. valamennyi műsorszolgáltatásáról és műsorrendjéről az MR Rt. elnöke dönt.
A műsorszerkezet kialakítása során biztosítani kell a meghatározó társadalmi csoportok, kisebbségek véleménynyilvánítási lehetőségét. A műsorszerkezetet semmilyen formában nem befolyásolhatják politikai pártok és mozgalmak, sem a hirdetőként vagy támogatóként jelentkezők. A támogatónak kizárólag az általa támogatott műsorszámok elhelyezése tekintetében van kezdeményezési lehetősége.

2.
Az MR Rt. elnöke köteles biztosítani munkatársainak részvételét a műsorkészítés elveinek meghatározásában és a műsorrend kialakításában. Ennek érdekében tárgyalásokat folytat az érdekképviseletekkel, és szakmai fórumokat működtet.

3.
A Magyar Rádió Rt. az ország lakosságának túlnyomó többsége számára legalább egy 24 órás, folyamatos ezen kívül időszakos helyi vagy regionális műsorszolgáltatást nyújt.

4.
Az MR Rt. műsorait folyamatosan, megfelelő hangtechnikai és hangzási színvonalon kell sugározni. Műszaki hiba vagy hosszabb adáskimaradás esetén a vételkörzetben a hallgatókat mielőbb és minden lehetséges módon tájékoztatni kell a hiba okáról és a hibaelhárítás várható időpontjáról. Minden műszaki vagy lebonyolítási hiba esetén elnézést kell kérni a hallgatóktól.

5.
Az MR Rt. minden egyes műsorszolgáltatásában a közszolgálati műsorszámok reklámidő nélkül számított műsoridejének együttesen meg kell haladnia a teljes műsoridő 50%-át.

6.
A hallgatókat előzetesen tájékoztatni kell a műsorok vételi lehetőségeit befolyásoló karbantartási munkákról vagy műszaki változásokról.
Rendkívüli esetekben az MR Rt. bármelyik műsorszolgáltatása csak az MR Rt. elnökének vagy az adott időszakban megbízott vezetőnek az engedélyével szakítható meg.
A nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi műsorainak adásidejét úgy kell kialakítani, hogy azzal egy időben az adott vételkörzetben magyar nyelvű közszolgálati műsor is fogható legyen.
Az MR Rt. valamennyi műsorszolgáltatásában a zenei műsorszámokból szerkesztett éves műsoridő legalább 30%-át magyar állampolgárságú, magyar nemzetiségű alkotók műveiből, vagy magyar állampolgárságú, illetve magyar nemzetiségű művészek közreműködésével készült, illetőleg magyarországi gyártású műsorszámokból kell szerkeszteni.
Zenei műsorszámokból szerkesztett műsornak tekintendő minden önálló számokból álló művészeti műsor, amelyben a zene aránya meghaladja az időtartam 30%-át! Az időtartamba nem számíthatók bele azok a zeneszámok, amelyekből 1 percnél rövidebb részletet mutatnak be.


XII. A reklámozásra és a támogatott műsorszámokra vonatkozó szabályok

1. Reklámszabályok

1.1.
Az MR Rt. valamennyi műsorszolgáltatásában a reklámok tartalmára és közzétételére a törvényben meghatározott korlátozások érvényesek.

1.2.
Az MR Rt. megtagadja a hatályos jogszabályokat, a közerkölcsöt, a nyelvhasználat szabályait sértő vagy a technikailag nem megfelelő reklámok közlését.

1.3.
Az MR Rt. műsorszolgáltatásában nem reklámozható alkoholtartalmú ital, dohányáru, fegyver, lőszer, robbanóanyag, olyan gyógyászati eljárás és kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszer
a gyógyszerismertetésen kívül -, amelyet emberi orvoslásra szántak.

1.4.
Gazdasági életről, vállalkozásokról szóló, fogyasztói tanácsadó és szolgáltató műsorszámokban a műsorkészítőnek ügyelni keli arra. hogy a műsor ne legyen reklámhordozó. Az ilyen műsorszámoknak világosan el kell különülniük a hirdetéstől és a támogatott műsorszámoktól.

1.5.
Tilos a burkolt reklám és a reklámok technikai vagy más akusztikai hatásokkal történő feltűnő kiemelése.
Nem burkolt reklám a termékelhelyezés, ha elsősorban fikciós, dokumentum vagy tudományos tájékoztató és felvilágosító műfajú műsorszámban - indokolt és szükséges mértékben - neveznek meg valamely terméket, szolgáltatást vagy vállalkozást.
Nem minősül reklámnak a műsorszolgáltatás keretén belüli vetélkedők során a hallgatók részére felajánlott díjak (termékek vagy szolgáltatások) megnevezése.

1.8.
Nem tekinthető reklámnak és nem számit bele a reklámidőbe a műsorszolgáltatás egészével, az egyes műsorszámokkal, azok tartalmával összefüggő műsorismertetés és műsorelőzetes.

1.9.
Nem minősül reklámnak a műsorszám elkészítésében közvetlenül és tevékenyen részt vevők megnevezése, ha a közlés kizárólag erre a közreműködésre utal.

1.10.
Politikai hirdetés reklám formájában a hatályos jogszabályi előírások szerint tehető közzé.

1.11.
A törvényben szabályozott reklámidők teljes időtartamába - óránként legfeljebb 6 perc, napi átlagban óránként 5 perc - nem számít bele a reklámszignál, a jótékonysági felhívás, a politikai hirdetés és a társadalmi célú reklám.

1.12.
Az MR. Rt. műsorszolgáltatásában a műsorszámok reklámmal nem szakíthatók meg. Kivételt képeznek az összetett műsorszámok, amelyekben az egyes műsorrészek között közzétehetők reklámok.
Az élő közvetítések természetes szünetei kivételével két reklám vagy reklám-összeállítás között legalább 20 percnek kell eltelnie.
Összetett műsorszámok:
- a 30 percet meghaladó időtartamú krónikamüsorszá-
mok
- szolgáltató műsorszámok
- kulturális események közvetítése
- sportközvetítések

1.13.
Nemzeti és állami ünnepek eseményeiről, vallási ünnepekről, egyházi szertartásokról közvetített műsorszámot közvetlenül megelőzően és azt követően reklám nem sugározható.

1.14
Lelkiismereti, illetőleg világnézeti- meggyőződés reklám útján nem terjeszthető.


2. Támogatott műsorszámok

2.1.
A Magyar Rádió Rt. valamennyi műsorszolgáltatásában az alábbi műsorszámok támogathatók;
- vallási és egyházi tartalmú műsorszámok
- művészeti alkotások, művészeti és kulturális eseményeket közvetítő műsorszámok
- nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvű műsorszámai, életükkel, kultúrájukkal foglalkozó műsorszámok
- az életkoruk, testi, szellemi, lelki állapotuk vagy társadalmi körülményeik miatt hátrányos helyzetben lévő
csoportok számára készített műsorszámok
- sportesemények közvetítése.

2.2.
A támogató megnevezése nem szólíthat fel az általa kínált tennék fogyasztására vagy szolgáltatása igénybevételére, nem szolgálhat közvetlenül ezek népszerűsítésére.

2.3.
A műsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelőzően vagy azt követően meg kell nevezni.

2.4.
A műsorszámban termékelhelyezés formájában sem jelenhet meg a támogató vagy termékének, szolgáltatásának megnevezése.

2.5.
Támogatható az összetett műsorszámon belül elhangzó 2.1. pontban megjelölt műsorszám.

2.6.
Olyan események közvetítésénél, ahol a támogató megnevezése elkerülhetetlen, figyelemmel kell lenni a reklámszabályokra. Ha az esemény támogatója a közszolgálati műsorszolgáltatónál reklámtilalom vagy korlátozás alá esik, csak akkor szabad megnevezni, ha ez elkerülhetetlen.

2.7.
A műsorszámok támogatásáról, a támogatott műsorszámok műsorrendben való elhelyezéséről a főszerkesztő, illetve a szervezeti egység vezetője dönt.


XIII. Megkülönböztetett jelzéssel ellátott műsorszámok

1.
Az MR Rt. műsoraiban bizonyos meghatározott műsorszámokat hangeffektusokban vagy szövegben jól érzékelhetően el kell különíteni, illetve megkülönböztető jelzéssel kell ellátni. Megkülönböztető jelzéssel ellátandó műsorszámok:
- reklámok,
- közérdekű közlemények, jótékonysági felhívások,
- politikai és választási hirdetések,
- kommentárok,
- vallási műsorok, szertartások közvetítése,
- gyermekek és fiatalkorúak számára nem ajánlott műsorok,
- támogatott műsorszámok.

2.
A reklám minden esetben reklámszignállal választandó el a műsorszámtól. Külön kell jelezni, ha a hirdetés reklámriport formájában hangzik el.

3.
A műsorszám támogatóját kizárólag a közzétételt közvetlenül megelőzően vagy azt követően lehet megnevezni. E megnevezés során nem használható sem a támogató szignálja, szlogenje vagy bármilyen reklámjellegű megjelölése.

4.
Közérdekű közlemények és jótékonysági felhívások esetében mindig meg kell nevezni a közlemény forrását, a közlemény tartalmáért (rendezvényért) felelős szervezetet. Jótékonysági felhívás nem tartalmazhat reklámot.

5.
A politikai és választási hirdetéseket, a nemzeti és állami ünnepekre szóló felhívásokat a reklámhoz hasonlóan kell elkülöníteni. Politikai hirdetésnél meg kell jelölni a közreadás indokát (általános választás, népszavazás).

6.
A szertartások, egyházi események közvetítését, a vallási műsorszámokat megelőzően és azt követően tájékoztatni kell a hallgatókat a műsor vallási jellegéről, és meg kell nevezni a műsorszám (esemény) tartalmáért felelős egyházat, felekezetet. A műsorok vallási jellegét a sajtó számára kiadott műsorelőzetesben fel kell tüntetni.

7.
Minden olyan műsorszám előtt, amely veszélyeztetheti a gyermekek vagy a fiatalkorúak testi, szellemi vagy lelki fejlődését, amelyben a szexualitás vagy az erőszak a gyermekeket, vagy a fiatalkorúakat károsító módon szerepelhet, erre a veszélyre fel kell hívni a figyelmet.
A figyelmeztetéssel együtt meg kell jelölni az ajánlott korhatárt is és ezt a sajtó számára kiadott műsorelőzetesben is fel kell tüntetni.


XIV. A műsorkészítők függetlensége

1.
A műsorkészítő munkáját a jogszabályok és az MR Rt. szabályzatainak megfelelően, lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül végzi. A műsorkészítéssel összefüggésben csak a felelős szerkesztő, illetve az MR Rt. vezetői utasíthatják.

2
A szakmai vezető műsorértékelése, a MR Rt. műsorainak összehangolása érdekében történő intézkedése nem minősül a műsorkészítői függetlenség megsértésének.

3.
A műsorkészítő nem kötelezhető meggyőződésével ellentétes tartalmú műsorszám készítésére vagy abban való közreműködésre.

4.
A műsorkészítőt munkavégzése során a sajtótörvényben foglalt védelem illeti meg.

5.
Minden olyan esetben, amikor kísérlet történik a műsorkészítői függetlenség megsértésére, a műsorkészítő köteles erről felettesét tájékoztatni. Indokolt esetben a műsorkészítőnek jogában áll egyidejűleg az MR Közalapítvány Kuratóriumához is fordulni.
Az MR Rt. vezetése a tudomására jutott esetekről haladéktalanul tájékoztatást ad a Kuratóriumnak.


XV. A műsorkészítők felelőssége

1.
A műsorkészítő közvetlenül felelős azért, hogy a műsorszámok ne sértsék a jogszabályokat, az MR Rt. belső szabályzatait, az általánosan elfogadott etikai szabályokat és a jó ízlést.

2.
Minden olyan esetben, amikor vitatható lehet a műsorszám tartalma vagy visszatartása, a műsorkészítő köteles kikérni a szakmai vezető véleményét.
Ha egy műsorszám elhangzása esetén feltételezni lehet esetleges jogi következményeket, a műsorkészítőnek vagy a szakmai vezetőnek kötelessége jogi szakvéleményt kérni.

3.
Az eredeti műsoranyagban változtatásokat a műsorkészítő tudta nélkül vagy akarata ellenére csak a szakmai vezetői írásbeli utasítására lehet végrehajtani. Az ilyen módon megváltoztatott műsoranyag, illetve műsorszám tekintetében minden felelősség a változtatás elrendelőjét terheli. A szakmai vezető elkerülhetetlen esetben köteles utólag írásban megindokolni döntését.


XVI. Szakmai, magatartási, etikai szabályok

1.
Az MR Rt. műsorszolgáltatása egészének sokoldalúan kell tükröznie a társadalomban fellelhető különböző nézeteket, véleményeket, érdeklődéseket, művészeti ízléseket, irányzatokat.

2.
A műsorszámoknak megfelelő felkészültséget, gondosságot és kellő előkészítettséget kell tükrözniük.

3.
A műsorszámok nem közelíthetnek egyoldalúan vagy előítélettel a témához.

4.
A műsorkészítő a rádió nyilvánossága előtt nem adhat hangot politikai elfogultságának és e tekintetben műsoraiban nem befolyásolhatja a hallgatókat.

5.
Valamennyi álláspont, nézet, vélemény bemutatása, a különböző művészeti irányzatok megjelenítése, eltérő ízlések és igények kielégítése nem vonatkozik minden egyes műsorszámra. A műsorszolgáltatás egészében, illetve az állandó, rendszeresen jelentkező műsorszámokban azonban ennek a követelménynek folyamatosan érvényesülnie kell.

6.
A műsorkészítés során
a műfaji sajátosságokat figyelembe véve különös gondot kell fordítani a személyiségi jogok és az emberi méltóság tiszteletben tartására, az egyes közösségek érzékenységére.

7.
A rendszeresen jelentkező műsorszámokban nem fordulhat elő, hogy kizárólag ugyanannak a nézetnek, irányzatnak, véleménynek az ismertetésére kerül sor. Ha egy bizonyos kérdésről csak egy interjú vagy riport készül, a műsorkészítő szembesítse a szereplőt az eltérő véleményekkel.

8.
A műsorkészítőnek lehetőség szerint meg kell akadályoznia, hogy valamely harmadik személlyel szemben olyan támadások, vádak hangozzanak el, amelyekre az illetőnek nincs lehetősége válaszolni. Ha ez mégis megtörténik, az érintett kérésére a válaszadás lehetőségét meg kell adni, ugyanannak a műsorszámnak a következő adásában, vagy más műsorszámban. A válaszadás jogának és módjának eldöntésére a felelős szerkesztő jogosult.

9.
Ha művészeti, szórakoztató, szabadidős, portré műsorszámokban közéleti, politikai személyiségek szerepelnek, a műsorszolgáltatás egészében, a műsorérdek sérelme nélkül érvényesülni kell a különböző nézeteknek, irányzatoknak.


XVII. A közreműködőkkel kapcsolatos magatartás szabályai

1.
A műsorkészítő köteles minden szereplőt egyenrangúként kezelni. Tilos a szereplők hátrányos megkülönböztetése, a velük szemben bármiképpen sértő, vagy lekicsinylő magatartás, a műsorkészítő helyzeti előnyével való visszaélés.

2.
A kötelezően udvarias magatartás nem zárja ki a közbeszólást, ha az illető nem a kérdésre válaszol, ellentmondásba kerül korábbi kijelentéseivel vagy olyat állít, ami nem felel meg a nyilvánvaló tényeknek. Indokolt a közbeszólás akkor is, ha ezt technikai okok vagy a műsoridő rövidsége teszi szükségessé.

3.
A műsorkészítőnek tiszteletben kell tartania a szereplők személyiséghez fűződő jogait, különös tekintettel magánéletükre. A magánéletet érintő kérdések esetében sem lehet sérteni a jó ízlést, a megszólaló személyek és hozzátartozóik jogos érdekeit.

4.
A szereplőket mindig tájékoztatni kell arról, hogy a műsorszámban milyen céllal fognak szerepelni, és kik lesznek a többi szereplők. Bárkinek jogában áll a közreműködést megtagadni, de mások szereplését nem kifogásolhatja, és semmilyen módon nem akadályozhatja meg.

5.
A műsorkészítőnek lehetővé kell tennie, hogy minden szereplő kifejthesse véleményét.

6.
A véleménynyilvánítás nem lehet alkotmány- vagy törvénysértő, nem sérthet személyiségi jogokat, nem tüntethet fel pozitívnak bűncselekményt és nem lehet alkalmas gyűlöletkeltésre. A műsorkészítő felelőssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást - indokolt esetben - akár technikai eszközökkel is megakadályozza.

7.
A műsorkészítőnek indokolt esetben feladata, hogy a szereplőt szembesítse az eltérő nézetekkel vagy saját korábbi véleményével.
A felelős tisztséget betöltő közéleti személyt a műsorkészítőnek figyelmeztetnie kell tájékoztatási kötelezettségére, ha azt jogszabály is előírja.

9.
Műsorszámokhoz készült felvételek esetében a szereplőnek jogában áll a megszerkesztett (vágott) műsoranyagot meghallgatni. Erre a lehetőségre a műsorkészítőnek fel kell hívni a figyelmet.
A szereplőnek nincs joga arra, hogy a más szereplők által mondottakat vagy a műsorszám egészét megváltoztassa.

10.
A műsoranyagok szerkesztése (vágása) tartalmi és technikai szempontok alapján történik. A vágás nem változtathatja meg, nem torzíthatja el a szereplő mondanivalóját és a műsoranyag akusztikai hitelességét. Utólag felvett kérdést tilos olyan módon a műsorszámba iktatni, mintha az eredetileg is elhangzott volna. A felvételek torzítása csak kivételes esetben, a szereplő személyiségi jogainak vagy biztonságának védelmében megengedett.

11.
Olyan élő műsorszámokban, amikor hallgatói telefonhívásokat kapcsolnak be, tilos a manipuláló vagy egyoldalú válogatás. Szükség esetén a műsorkészítőnek fel kell hívnia a figyelmet más álláspontokra, és határozottan fel kell lépnie a törvényt vagy a személyiségi jogokat sértő kijelentésekkel szemben.

12.
Telefonbeszélgetést csak a partner hozzájárulásával lehet műsorszámokban felhasználni.

13.
Az adásokba betelefonáló hallgatók számára biztosítani kell a névtelenséget, valamint telefonszámuk titkosságát.

1.4.
A nyilatkozónak a névtelenségre vonatkozó kérését csak kivételes esetben, a téma társadalmi fontossága, vagy a személyiséghez fűződő jogok védelme érdekében lehet teljesíteni. A névtelenül kapott információkat minden esetben gondosan ellenőrizni kell.

15.
A névtelenség biztosításával a műsorkészítő nem fedezhet bűncselekményt, nem járulhat hozzá a hatóságok félrevezetéséhez. Bűncselekményekkel kapcsolatos információk felhasználásánál a hatályos büntető jogszabályok elő-írásai az irányadók. A nyilatkozót a sajtótörvényben meghatározott védelem illeti meg.

16.
Rejtett mikrofont csak kivételes esetben szabad használni. Rejtett mikrofonnal történő felvétel készítéséhez és felhasználásához az adófőszerkesztő engedélye szükséges.

17.
Amennyiben a közéleti tevékenységükkel kapcsolatban megkérdezettek megtagadják az interjúadást, a Magyar Rádió Rt. ennek tényét az adott műsorban közölheti.


XVIII. Különleges szabályok és korlátozások

1.
Balesetek, tömegszerencsétlenségek, háborús események vagy természeti katasztrófák esetén ügyelni kell a pontos fogalmazásra, és tartózkodni kell ellenőrizetlen tények, számok, adatok közlésétől. Nem szabad megnevezni olyan áldozatokat, akiknek közeli hozzátartozóját még nem értesítették, vagy akiknek hozzátartozói ehhez nem járultak hozzá.

2.
Emberrablás, repülőgéprablás, terrorista cselekmény, bombariadó esetén a hatóságok által elrendelt hírzárlatot, embargót tiszteletben kell tartani. Ha más nyomtatott vagy elektronikus tájékoztató eszköz az embargót megszegi, mérlegelni kell, hogy annak további betartása nem okoz-e kárt az MR Rt. hitelességének.

3.
Bűncselekménnyel gyanúsítottak megszólaltatása esetén ügyelni kell az ártatlanság vélelmére, és tartózkodni kell az illetők népszerűsítésétől. Bűncselekmények áldozatait csak a sértett, illetve törvényes képviselője hozzájárulása esetén szabad megnevezni.

4.
Gyermekáldozatok és szexuális bűncselekmények áldozatainak megnevezése tilos.

5.
Folyamatban lévő büntetőeljárásról szóló hírek, műsorszámok esetén is ügyelni kell az ártatlanság vélelmére. Ez azonban nem akadályozhatja meg, hogy a hallgatók a közérdeklődésre számottartó ügyekről és azok szereplőiről az eljárás és a bírósági tárgyalás során megfelelő tájékoztatást kapjanak.

6.
Az emberek és csoportjaik megnevezésénél nem használhatók olyan, a nemzeti és etnikai hovatartozásra, bőrszínre, vallásra, nemre, életkorra, testi és lelki állapotra, eltérő szexuális magatartásra vonatkozó kifejezések, amelyeket az érintettek sértőnek találhatnak.
A műsorkészítők nem használhatnak olyan kifejezéseket és hanghatásokat, amelyek bármely emberrel vagy társadalmi csoporttal szembeni elfogultságra utalnak.

7.
Politikai és társadalmi szervezetek minősítését - az önmaguk által használt jelzőket nem számítva - célszerű elkerülni. Különösen kerülendők az olyan minősítő jelzők, amelyek alkalmasak a szervezetek egymással való összehasonlítására, a róluk alkotott hallgatói vélemények befolyásolására. Ha a hallgatók tájékoztatása érdekében elkerülhetetlenül szükséges minősítő megjelölés, akkor úgy kell fogalmazni, hogy az ne legyen a műsorkészítő személyes véleményének kifejtése, és ne tűnjön az MR Rt. hivatalos álláspontjának.

8.
A társadalmi megítélés szerint durvának, trágárnak tekintett szavakat, a hallgatók vallási vagy személyes érzéseit sértő kifejezéseket a műsorszámokban lehetőleg mellőzni kell.
Ilyen kifejezések a szereplők vagy helyzetek jellemzésére, a valóság ábrázolása céljából alkalmazhatók, amennyiben ez a hallgató tájékoztatása vagy a művészi hatás szempontjából nélkülözhetetlen.
Olyan műsorszámok előtt, ahol jellemzően és többször használnak ilyen kifejezéseket, célszerű a hallgatók figyelmeztetése. Bizonyos szavak elhangzása hangjellel helyettesíthető.

9.
A titokvédelem hatálya alá eső állami, szolgálati és egyéb titok megőrzéséért annak tulajdonosa felel. A műsorkészítő birtokába kerülő bizalmas információk, dokumentumok közreadása esetén mérlegelni kell, hogy közzétételük elengedhetetlen-e a hallgatók sokoldalú és hiteles tájékoztatásához.

10.
Nem hozható nyilvánosságra olyan titkos dokumentum, amelynek közzététele nyilvánvalóan veszélyeztetné a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit vagy egyes állampolgárok életét, vagyonbiztonságát. Titkos információk, dokumentumok közreadásához, felhasználásához a felelős szerkesztő hozzájárulása szükséges.

11.
Közvéleménykutatási eredményeket és statisztikai adatokat a műsorszámokban csak pontosan és" szakszerűen szabad felhasználni. Minden esetben közölni kell, hogy milyen felmérésről van szó.

12.
Archív anyag felhasználásakor félreérthetetlenül meg kell jelölni, mettől meddig tart az archív felvétel, kivéve, ha a technikai minőség, a hangzás azt önmagában is egyértelműen jelzi. Ügyelni kell arra, hogy a régi felvétel újbóli felhasználása ne sértse a szereplők személyiségi jogait és védelem alá eső érdekeit. Közszereplőkről készült felvételek újbóli felhasználása csak rendkívüli esetekben tiltható meg.

13.
A műsorkészítők a műsorszámokban
művészeti és tudományos kritikai tevékenység kivételével nem nyilváníthatnak véleményt más műsorkészítőkről és műsorszámokról.

14.
Az MR Rt. műsorában az MR Rt. belső ügyeiről csak a szükséges mértékben kell szólni, ha azok a hallgatót joggal érdekelhetik. Ilyen esetekben a hírekre, tájékoztató műsorokra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. Az MR Rt. elnöke szabályozza, hogy ki nyilatkozhat hivatalosan az MR Rt., illetve bármelyik szervezeti egysége nevében.


XIX. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

1. Politikai összeférhetetlenség

1.1.
Az MR Rt. alkalmazottai és rendszeresen foglalkoztatott külső műsorkészítő munkatársai politikai szereplésükkel nem veszélyeztethetik a műsorszolgáltatás pártatlanságát.

1.2.
A műsorkészítői tevékenységgel összeférhetetlen, ha a Magyar Rádió Rt. belső és rendszeresen foglalkoztatott külső munkatársa pártpolitikai, kormányzati tisztséget tölt be, ha párt vágy pártfrakció jelölése, illetve delegálása alapján tölt be tisztséget vagy testületi tagságot, továbbá, ha nyilvános politikai szereplést vállal.

1.3.
A Magyar Rádió Rt. műsoraiban belső vagy rendszeresen foglalkoztatott külső műsorkészítő munkatársak, amennyiben országgyűlési képviselői, önkormányzati képviselői vagy polgármesteri jelöltséget vállalnak, a jelölési eljárás megkezdésétől a választási eredmény nyilvánosságra hozataláig a műsorkészítésben nem vehetnek részt. A műsorkészítői tevékenységgel összeférhetetlen az országgyűlési képviselőség. Az önkormányzati képviselői, valamint a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényben meghatározott megbízást ellátók a műsorkészítő munkában külön elnöki engedély alapján vehetnek részt.

1.4.
Ha az MR Rt. belső vagy rendszeresen foglalkoztatott külső műsorkészítő munkatársa, társadalmi szervezet tisztségviselője, alapítvány kuratóriumának tagja az illető szervezettel, alapítvánnyal foglalkozó műsort nem készíthet, de annak szereplője lehet.

1.5.
Az MR Rt. munkatársai nem lehetnek pártokhoz kapcsolódó politikai sajtótermék szerkesztői, publikációikkal nem veszélyeztethetik az MR Rt. pártatlanként történő megítélését.


2. Foglalkoztatottsági összeférhetetlenség

2.1.
Az MR Rt. munkavállalói - munkavégzésre irányuló jogviszonyuk jellegétől függetlenül - más munkáltatónál nem végezhetnek olyan munkát, amely az MR Rt. jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti.

2.2.
Az MR Rt. belső és rendszeresen foglalkoztatott külső műsorkészítő munkatársai kereskedelmi rádióknál és televízióknál műsorkészítőként nem működhetnek közre.

2.3.
A Magyar Rádió Rt. hír- és politikai tájékoztató műsoraiban közreműködő belső és rendszeresen foglalkoztatott külső munkatársak - a bemondók kivételével - közszolgálati műsorszolgáltatónál és közműsor-szolgáltatónál hír-és politikai tájékoztató műsorszámokban műsorkészítőként nem működhetnek közre. A tudósítók az intézmények közötti együttműködés alapján, illetve elnöki vagy adófőszerkesztői engedéllyel dolgozhatnak egyidejűleg több közszolgálati intézménynek. A fenti tilalom érvényes más közszolgálati műsorszolgáltatók és közműsorszolgáltatók munkatársainak a Magyar Rádió Rt.-nél történő foglalkoztatására is.

2.4.
Az MR Rt. hír- és politikai tájékoztató műsorszámaiban műsorvezetőként, hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen közreműködő munkatársak - munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül - a műsorszolgáltatónál hír- és krónikaműsorokban politikai hírhez véleményt, értékelő magyarázatot - kivéve a hírmagyarázatot - nem fűzhetnek.

2.5.
A Magyar Rádió Rt. műsorszolgáltatásában rendszeresen szereplő belső és külső munkatársak - a munkavégzésre irányuló jogviszonytól függetlenül - más műsorszolgáltatónál sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban vagy bármilyen reklámhordozón, illetve politikai hirdetésben.

2.6.
Az MR Rt. vezető beosztású munkavállalói - eltérő megállapodás hiányában - további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthetnek. Kivétel ez alól a tudományos, oktatói, illetve a szerzői jogi védelem alá eső tevékenység.

2.7.
Nem összeférhetetlen a közszolgálati műsorszolgáltatók és közműsorszolgáltatók közös műsorszámaiban vagy szerződésben rögzített közös műsorkészítői tevékenységben való közreműködés.


3. Gazdasági összeférhetetlenség

3.1.
Az MR Rt. munkavállalói és közeli hozzátartozóik (PTK 685. § b.) nem rendelkezhetnek tulajdonrésszel olyan gazdasági tevékenységet folytató szervezetben, amelyik kereskedelmi rádiót vagy televíziót működtet.

3.2.
Az MR Rt. vezető beosztású munkavállalója nem lehet tagja olyan gazdasági társaságnak, amellyel az MR Rt. rendszeres gazdasági kapcsolatban áll, illetve állami vállalat felügyelőbizottságának.
A vezető - eltérő megállapodás, híányában - nem köthet saját nevében a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet.

3.3.
Eltérő megállapodás hiányában meg kell szüntetni a ve-zető munkaviszonyát, ha közeli hozzátartozója (MT 139. § 121 bekezdés) lett tagja az MR Rt.-vel azonos tevékenységet folytató vagy rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített ilyen munkáltatónál.

3.4.
Az MR Rt. szerződéskötésre jogosult munkatársát bejelentési kötelezettség terheli, ha olyan gazdálkodó szervezettel kíván szerződést kötni, amelynek ő vagy közeli hozzátartozója tagja vagy alkalmazásában ált.

3.5.
Az MR Rt. értékpapírokkal, érték- és árutőzsdével foglalkozó műsorkészítésben közreműködő belső vagy rendszeresen foglalkoztatott külső munkatársának alkalmaznia kell a bennfentes információkra vonatkozó előírásokat. A műsorkészítő csak kivételesen beszélhet olyan értékpapírról, amely magának is tulajdonában van.

3.6.
Az MR Rt. belső és rendszeresen foglalkoztatott külső munkatársai a műsorszámokban érintettektől csak jelképes értékű személyes ajándékot fogadhatnak el. Az ajándékozás ténye nem befolyásolhatja a műsorszám tartalmát. Kivételt jelentenek az olyan rendezvények szabadjegyei, könyvek vagy zeneművek tiszteletpéldányai, amelyek közvetlenül a műsorszám tárgyát képezik. Az ajándékról a felelős vezetőt minden esetben tájékoztatni kell.

3.7.
Támogatott műsorszám bevételéből vagy műsorszámhoz kapcsolódó reklámbevételből a műsorszám készítésében közreműködő munkatárs közvetlenül nem részesülhet. Támogatott műsorszám készítőjének nem lehet érdekeltsége a támogató gazdasági társaságnál.

3.8.
Az MR Rt.-nél reklámszervezéssel csak az ezzel szerződésben megbízott munkatársak foglalkozhatnak. Műsorkészítő munkatárs az általa készített műsorszámhoz reklámot nem szervezhet.


4. Külső megrendelésekre vonatkozó szabályok

4.1.
Az MR Rt. hírszolgáltatása kivételével valamennyi műsorszám illetve műsorszolgáltatás külső gyártónál is megrendelhető.

4.2.
Külső megrendelés esetében a műsorkészítés általános és szakmai követelményeinek érvényesítése mellett vizsgálni kell a gazdaságossági szempontokat is.

4.3.
A külső megrendelők által készített műsorszámok tartalmáért az átvétel után a műsorszolgáltató tartozik felelősséggel. A megrendelt és átvett műsorszámokhoz fűződő jogok a szerzői jogok kivételével az MR Rt.-t illetik meg.

4.4.
Külső gyártású műsorszámok csak hangtechnikai minősítés után használhatók fel. Vitás esetekben a két fél által együttesen felkért független szakértő véleménye az irányadó.

4.5.
Külső megrendelés csak olyan műsorgyártónak adható, amelyik tevékenysége során semmilyen formában nem sérti az MR Rt. gazdasági vagy műsorérdekeit.


XX. Nemzetközi műsorcsere

1.
A nemzetközi műsorcsere keretében átadott, illetve közzétételre átvett műsorszámokra a műsorkészítés általános szabályai az irányadók. A cserére kerülő műsorszámok az MR Rt. felelősségi körébe tartoznak.

2.
A műsorcsere céljára készült műsorszámokhoz fűződő elsődleges jogok a szerzői jogok kivételével az MR Rt.-l illetik meg.

3.
Műsorcsere során csak a törvényben, illetve az e szabályzatban meghatározott műsorszámok támogathatók. A támogató megnevezésénél a fogadó műsorszolgáltató szabályait kell alkalmazni.

4.
A nemzetközi műsorcserében felhasználásra kerülő műsorszámok készítőire is érvényesek az alapvető összeférhetetlenségi szabályok. Kivétel: a reklámban való szereplés tilalma.

5.
A nemzetközi műsorcserében csak az EBU ajánlásainak megfelelő hangzási minőségű műsorszámok továbbíthatók.


XXI. Az MR Rt. társadalmi és szakmai kapcsolatai

Az MR Rt. a közszolgálati feladatok maradéktalan teljesítése érdekében széleskörű társadalmi és szakmai kapcsolatokat épít ki a hallgatókkal, hallgatói csoportokkal és szakmai szervezetekkel.

1. A hallgatókkal való kapcsolattartás szabályai

1.1.
Az MR Rt. fenntartások nélkül fogadja a hallgatói észrevételeket, és gondoskodik azok teljes körű feldolgozásáról.

1.2.
A hallgatók tájékoztatása és tájékozódása érdekében az MR Rt. rendszeresen nyilvánosságra hozza műsorszerkezetének változásait és műsorának tartalmát. Műsorismertetésekkel és műsorajánlatokkal segíti a hallgatók programválasztását.
Az MR Rt, a műsorváltoztatás jogát fenntartja. A változásokról a hallgatókat legkésőbb az adott műsorszám előtt tájékoztatni kell.

1.3.
A hallgatók számára biztosítani kell, hogy az MR Rt. műsoraiban elhangzó fontos közérdekű információkhoz hozzájussanak. Ennék érdekében, a műsorfolyamat sérelme nélkül meg kell nevezni az információk forrását. Szükség esetén saját műsorfigyelésen alapuló információs szolgálatot kell létrehozni. A hallgatóknak nem adhatók ki a műsorszámokban szereplőkre vagy a műsorkészítőkre vonatkozó személyes adatok, információk.

1.4.
A hallgatói leveleket, telefonhívásokat gondosan kell kezelni. A jelentkező hallgatót a témában illetékes műsorkészítőhöz vagy szervezeti egység vezetőjéhez kell irányítani. Telefonhívásokra, konkrét kérdést vagy kérést tartalmazó levelekre a műsorkészítőknek válaszolniuk kell. Műsorral kapcsolatos panasz esetén lehetőleg úgy kell eljárni, hogy a kérdés a Panaszbizottság eljárása nélkül megoldódjék.


2. Társadalmi kapcsolatok

2.1.
Az MR Rt. a közszolgálati feladatok eredményesebb teljesítése érdekében sokoldalú kapcsolatteremtésre törekszik a meghatározó társadalmi csoportokkal, civil szervezetekkel, érdekképviseletekkel, önkormányzatokkal és köztestületekkel.
A kapcsolattartás területei:
- folyamatos információcsere
- konzultatív fórumok létrehozása
- konzultáció az adott téma rádiózási kérdéseiről
- társadalmi szervezetek részvétele a műsorfigyelő-,
elemző-értékelő tevékenységben.

2.2.
Az MR Rt. a műsorszolgáltatás terén, a műsorszámok tartalmának területi arányossága, sokszínűsége érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, és - érdekeinek sérelme nélkül - szakmai segítséget nyújt a helyi nyilvánosság megteremtésében.


3. Szakmai kapcsolatok

3.1.
Az MR Rt. intézményesen és munkatársai révén folyamatosan részt vesz a magyarországi rádiózás szakmai kérdéseinek megvitatásában, a fejlődést elősegítő tudományos munkában. Nemzetközi szakmai fórumokon a magyar rádiózás érdekeit képviseli.

3.2.
A műsorkészítők szakmai felkészültsége, a rádiózás színvonalának fejlesztése és az anyanyelv ápolása érdekében, képzéseket, továbbképzéseket szervez, amelyeken más rádiós műsorkészítők is részt vehetnek.

3.3.
Az MR Rt. a szakmai szervezetekkel együttműködve nemzetközi tapasztalatcseréket szervez. Ösztöndíjakkal járul hozzá a nemzetközi kapcsolatok és a rádiós szakmai ismeretek bővítéséhez, illetve a határon túli magyar szerkesztőségek munkatársainak szakmai képzéséhez.


XXII. A Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzat betartásának feltételei

1. Műsorfigyelés és műsorértékelés

1.1.
Az MR Rt. a hallgatói szokások, vélemények és igények megismerése érdekében szakmailag hiteles közvélemény-kutatást végez(tet), és szakmai tudományos tevékenységet folytat. A vizsgálatok és kutatások eredményeit saját műsorszolgáltatása és hatékonyabb gazdálkodása érdekében használja fel, de azokat az MR Rt. érdekeinek sérelme nélkül a hallgatók és más műsorszolgáltatók, valamint szakmai szervezetek számára is hozzáférhetővé teszi.

1.2.
Az MR Rt. a közszolgálati feladatok megvalósulásának figyelemmel kisérésére folyamatos műsorfigyelést és műsorértékelést végez.
A műsorfigyelés és értékelés vizsgálja a műsorszámok tartalmát, tárgyilagosságát és a megvalósítás színvonalát, a reklámszabályok betartását és a műsorterjesztés műszaki minőségét.
Külön elemzések készülnek az egyes hallgatói csoportok igényeinek a műsorszolgáltatás egészében való megjelenéséről. Az elemzések eredményeiről a műsorkészítők rendszeres tájékoztatást kapnak. Az MR Rt. a műsorszolgáltatást érintő döntéseknél az elemzések tapasztalatait minden esetben figyelembe veszi.


2. Belső szabályzatok és utasítások

2.1.
Az MR Rt. elnöke felelős a Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzat előírásainak a betartásáért és betartatásáért.
A szabályzat érvényesítésének szervezeti és személyi feltételeiről az MR Rt. Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik.

2.2.
Az MR Rt. elnöke gondoskodik az Archiválási Szabályzat elkészítéséről.

2.3.
A Magyar Rádió Rt. elnöke önálló szabályzatban vagy utasításban rendelkezik:
- a nyelvi követelményekről,
- a mikrofonengedély megszerzésének szabályairól,
- a választásokon induló munkatársakra vonatkozó
szabályokról,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek, illetve az egyházak
és vallásfelekezetek képviselőivel való egyeztetés rendjéről,
- a hírszerkesztés szabályairól,
- a közérdekű közlemények közreadásának rendjéről,
- a rendkívüli esemény esetén alkalmazandó intézkedésekről,
- a választási kampányok politikai hirdetéseinek rendjéről,
- a reklámtevékenységről,
- a munkatársak alkalmazási feltételeiről,
- a felelősségre vonás rendjéről.

2.4.
Az MR Rt. elnöke a szabályzatban foglaltak érvényesítése érdekében külön utasítással konzultációs testületeket hoz létre, illetve ilyen fórumokat működtet.


3. Az ORTT-vel és a Panaszbizottsággal való együttműködés

3.1.
Az MR Rt. az MR Közalapítvány Kuratóriumával egyetértésben javaslatokat tesz az ORTT műsorfigyelő és elemző szolgálatának a magyarországi közszolgálati rádiózás fejlődését segítő vizsgálati szempontokra.

3.2.
Az MR Rt. az ORTT Panaszbizottságának a törvényben előírt feladata teljesítése érdekében gondoskodik valamennyi műsorszolgáltatása tartalmának dokumentálásáról, és elhangzott anyagának az előírt határidőig történő megőrzéséről.

3.3
Az MR Rt. elnöke gondoskodik arról, hogy panaszos ügyekben valamennyi műsorkészítő a törvényben előírt módon járjon el.


4. A szabályzat megszegésének, illetve be nem tartásának következményei

4.1.
A szabályzatban foglaltak megszegése esetén a Munka Törvénykönyve, illetve a Magyar Rádió Rt. Kollektív Szerződésében a felelősségre vonás rendjére vonatkozó előírások az iránymutatók.

4.2.
A Panaszbizottság elmarasztaló állásfoglalása, az ORTT ilyen értelmű határozata, elmarasztaló jogerős bírósági ítélet vagy a jelen szabályzat megszegése esetén meg kell állapítani a személyes felelősséget.

4.3.
Amennyiben a szabályzat megsértése nem indokolja a felelősségre vonást, a műsorkészítő figyelmét akkor is fel kell hívni a szabályzat betartására.

4.4.
A szabályzat előírásainak többszöri megszegése, rendszeres figyelmen kívül hagyása vagy súlyos megsértése felelősségre vonással jár.

4.5.
A szabályzat előírásainak súlyos megszegése és a személyes felelősség megállapítása után sor kerülhet az alkalmazásra vagy megbízásra irányuló jogviszony felülvizsgálatára, illetve annak megszüntetésére. Ugyanabban a műsorszámban történő többszöri szabályszegés esetén a felelős szerkesztő felelősségre vonására is sor kerülhet.


XXIII. Záró rendelkezések

1.
Az MR Rt. Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzata a Művelődési Közlönyben történő kihirdetésével lép hatályba.

2.
Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok a XIX. fejezet 2.3. pontja kivételével a kihirdetési követő 30. napon lépnek hatályba. A 2.3. pont a kihirdetést követő 3 hónap elteltével lép hatályba.

3.
Az MR Rt elnöke a Kuratórium számára készített éves beszámolójában külön értékeli a KMSZ alkalmazásának tapasztalatait, és szükség esetén javaslatot tesz az egyes előírások módosítására.

4.
A KMSZ előírásait felül kell vizsgálni, ha az adott területre vonatkozó jogszabályok változásai vagy új jogszabályok hatályba lépése ezt indokolttá teszi.

5.
A KMSZ módosítását az ORTT egyetértésével a Kuratórium hagyja jóvá. A módosítások a Művelődési Közlönyben való kihirdetéssel lépnek hatályba.


Függelék

Fogalmak, fogalom meghatározások

Hír és politikai tájékoztató műsorszám: olyan információszolgáltató és háttérműsor szám, amely kulturális eseményekről tájékoztat a politikai események és társadalmi, gazdasági folyamatok figyelemmel kisérését jobb megértését szolgálja. Az MR Rt. műsorszolgáltatásában ide tartozik például: hírek, hírösszeállítások, krónika műsorok, parlamenti közvetítés, politikai események, nemzeti és állami ünnepek eseményeinek közvetítése, vagy választási műsorok.

Kereskedelmi műsorszolgáltató: az a műsorszolgáltató, amelyet a műsorszolgáltatási szerződés vagy más engedély nem minősít közműsor-szolgáltatónak vagy nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatónak.

Kommentár: politikai hírhez fűzött olyan vélemény, ami a műsorkészítő személyes véleményét, értékelését tartalmazó, a műsorszámon belül megkülönböztetett jelzéssel, vagy konferálással elválasztott rész, amely nem feltétlenül azonos az MR Rt. álláspontjával.

Közreműködő: az, aki munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján műsorszámot, műsorok készítésében közvetett módon vesz részt. A közreműködő tevékenységéért.a műsorkészítő tartozik felelősséggel. Közreműködő például: szakértő, tanácsadó, anyag gyűjtő, dokumentátor, archívátor.

Munkatárs: az, aki munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján műsorszámok, műsorok, programok megszervezésében, gyártásában, lebonyolításában, adminisztratív ellenőrzésében vesz részt. Munkatárs például: hangmérnök, hangmester, hangtechnikus, műszaki technikus, szervező, gyártásvezető, műsoradminisztrátor, telefonügyeletes, műsorellenőr, ügyelő, kapcsolótermi technikus, szalagtáros.

Műsorkészítő: az, aki munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján műsorszámok, műsorok tartalmi megvalósításában alkotó módon vesz részt. Műsorkészítő például: szerző, programfőszerkesztő, felelős szerkesztő, hírszerkesztő, zenei munkatárs, riporter, tudósító, bemondó.

Műsorrend: a napi, heti, havi, illetve évi műsorszerkezetbe illesztett műsorszámok terve és lebonyolítási rendje.

Műsorszerkezet: az MR Rt. valamennyi műsorszolgáltatását átfogó, annak időkereteit, az adónkénti műsorstruktúrát, azok egymáshoz való illeszkedését meghatározó belső rendelkezés, amelyet az MR Rt. elnöke hagy jóvá.

Művészeti és kulturális esemény: a műsorszolgáltató vagy a más által szervezett, a nyilvánosság számára vagy zártkörű közösségnek szóló, meghatározott helyen és időben zajló művészeti, kulturális esemény helyszíni vagy hangfelvételről történő teljes vagy részleges közvetítése.

Nemzetközi műsorcsere: az MR Rt. és más külföldi közszolgálati műsorszolgáltató között műsorszámok cseréje, melynek során az adott szolgáltatások kiegyenlítik egymást és a csere lebonyolításának költségem felül más kereskedelmi jellegű ellenszolgáltatásra nem kerül sor.

Program: a műsorok vagy nem műsorjellegű, de hasonlóan terjesztett elektroakusztikus szolgáltatások meghatározott módon képzett, vagy szerkesztett állandó elnevezéssel ellátott sora.

Rendszeresen foglalkoztatott belső, illetve külső munkatárs: az, aki munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján legalább hetenként egy alkalommal vagy rendszeresen, de ennél ritkábban jelentkező műsorok, műsorszámok készítésében alkotó módon vesz részt.

Szereplő: az, aki műsorszámokban, műsorokban a műsorkészítő felkészítésére, vagy az MR Rt. által közvetített nyilvános esemény résztvevőjeként megszólal, akusztikus eszközöket megszólaltat vagy más, nem műsorkészítőnek minősülő szereplőket irányit. Szereplő például: szónok, riportalany, előadóművész, rendező, ügyelő.

Társadalmi célú reklám: olyan nyereség elérését nem célzó reklám, amely elsősorban az emberek társadalmi beilleszkedését, testi és lelki egészségének, személyes biztonságának, a környezet épségének megőrzését szolgálja. Közvetlenül nem szólít fel szolgáltatások igénybevételére vagy termékek fogyasztására és nem szolgálhat politikai célokat.

Termékelhelyezés (product placement): ): különböző termékek vagy cégek jól felismerhető megjelenítése vagy megnevezése a műsorszámon belül, amely alkalmas a reklám funkcióinak betöltésére. 

 

Forrás (mivel a Magyar Rádió honlapjáról letörölték):
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9164020&go=69281320&p=1#69281320

Társaság a Közszolgálati Rádióért